El model 720 és una declaració al respecte dels béns i dels drets situats a l’estranger, a presentar entre l’1 de gener i el 31 de març. Es declaren els comptes corrents a l’estranger, els valors, drets, assegurances i rendes dipositades a l’estranger, i els immobles situats a l’estranger. Les elevades sancions fan que sigui un model a tenir molt en compte i que pot comportar greus conseqüències.

Diners, inversions o immobles a l'estranger. Model 720

Què és el model 720?

El model 720 és una declaració al respecte dels béns i dels drets situats a l’estranger. És una declaració tributària de caràcter informatiu, és a dir, de la qual no resulta cap import a ingressar. Estan obligades a presentar el model 720 totes aquelles persones físiques o jurídiques residents a territori espanyol, inclosos els establiments permanents i també les comunitats de béns, herències jacents i similars.

Quin és l’objectiu del model 720?

Aquest model 720, realment, té 3 objectius:

  • Informar al respecte de les comptes corrents en entitats financeres situades a l’estranger.
  • Informar al respecte de valors, drets, assegurances i rendes dipositades, gestionades o obtingudes a l’estranger.
  • Informar al respecte d’immobles i drets sobre immobles situats a l’estranger.

Sempre s’han de declarar tots els béns i drets de l’estranger?

No, es regeixen per unes condicions específiques, entre les quals les més destacades són les següents:

  • Si la persona física o jurídica té els actius i moviments comptabilitzats en els seus balanços, s’exonera de presentar aquesta declaració.
  • Si és la primera vegada que es declaren, quan superin els 50.000€ de valor per a cadascuna de les situacions descrites anteriorment (comptes corrents; valors, drets, assegurances i rendes; i immobles).
  • Una vegada ja s’han declarat, cal tornar-los a declarar sempre que hi hagi una variació superior a 20.000€.

Aquests imports descrits, són en relació a la valoració de cadascun d’ells, amb independència del número de titulars. És a dir, que en l’exemple d’un compte corrent amb un import de 60.000€ que és propietat de 2 titulars, caldria que ambdós presentessin el model 720.

Quan s’ha de presentar el model 720?

El model 720 s’ha de presentar entre l’1 de gener i el 31 de març, sempre en referència a les dades de l’any anterior.

Per tant, vistes quines poden ser les conseqüències, no dubtis a contactar amb nosaltres davant de qualsevol situació que se’t plantegi, i farem l’estudi corresponent per a poder prendre la millor decisió.