El model 720 és una declaració al respecte dels béns i dels drets situats a l’estranger, a presentar entre l’1 de gener i el 31 de març. Es declaren els comptes corrents a l’estranger, els valors, drets, assegurances i rendes dipositades a l’estranger, i els immobles situats a l’estranger. Les elevades sancions fan que sigui un model a tenir molt en compte i que pot comportar greus conseqüències.

Diners, inversions o immobles a l'estranger. Model 720

Què és el model 720?

El model 720 és una declaració al respecte dels béns i dels drets situats a l’estranger. És una declaració tributària de caràcter informatiu, és a dir, de la qual no resulta cap import a ingressar. Estan obligades a presentar el model 720 totes aquelles persones físiques o jurídiques residents a territori espanyol, inclosos els establiments permanents i també les comunitats de béns, herències jacents i similars.

Quin és l’objectiu del model 720?

Aquest model 720, realment, té 3 objectius:

 • Informar al respecte de les comptes corrents en entitats financeres situades a l’estranger.
 • Informar al respecte de valors, drets, assegurances i rendes dipositades, gestionades o obtingudes a l’estranger.
 • Informar al respecte d’immobles i drets sobre immobles situats a l’estranger.

Sempre s’han de declarar tots els béns i drets de l’estranger?

No, es regeixen per unes condicions específiques, entre les quals les més destacades són les següents:

 • Si la persona física o jurídica té els actius i moviments comptabilitzats en els seus balanços, s’exonera de presentar aquesta declaració.
 • Si és la primera vegada que es declaren, quan superin els 50.000€ de valor per a cadascuna de les situacions descrites anteriorment (comptes corrents; valors, drets, assegurances i rendes; i immobles).
 • Una vegada ja s’han declarat, cal tornar-los a declarar sempre que hi hagi una variació superior a 20.000€.

Aquests imports descrits, són en relació a la valoració de cadascun d’ells, amb independència del número de titulars. És a dir, que en l’exemple d’un compte corrent amb un import de 60.000€ que és propietat de 2 titulars, caldria que ambdós presentessin el model 720.

Quan s’ha de presentar el model 720?

El model 720 s’ha de presentar entre l’1 de gener i el 31 de març, sempre en referència a les dades de l’any anterior.

Quines sancions hi ha si el model 720 es presenta fora de termini o si no es presenta?

Tot i que, com explicàvem anteriorment, es tracta d’una declaració informativa i no recaptatòria, les conseqüències de la falta de presentació o la presentació fora de termini poden ser molt greus:

 • Quan es requerit per l’Administració:
  • Multa de 5.000€ per a cada dada o conjunt de dades que s’haguessin hagut de declarar, o declarats de forma incompleta, inexacta o falta, quan sigui requerit per l’Administració, amb un mínim de 10.000€ per sanció.
  • Caldrà incloure aquests imports no declarats com a guany patrimonial no justificat en la Renda de l’últim exercici no prescrit. S’estableix una sanció específica del 150% de la quota íntegra corresponents al guany patrimonial no justificat.
 • Quan es regularitza per voluntat del contribuent:
  • Multa de 100€ per a cada dada o conjunt de dades que es declarin fora de termini, sense requeriment previ de l’Administració, amb un mínim de 1.500€ per sanció.
  • Caldrà incloure aquests imports no declarats com a guany patrimonial no justificat en la Renda de l’últim exercici no prescrit, i liquidar l’import corresponent al recàrrec per presentació extemporània de la renda.

Per tant, vistes quines poden ser les conseqüències, no dubtis a contactar amb nosaltres davant de qualsevol situació que se’t plantegi, i farem l’estudi corresponent per a poder prendre la millor decisió.