Tot i el complicat escenari que es planteja en la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, en què segueix sense ser una ciència certa la data exacta d’aquest Brexit, cal tenir en consideració una sèrie de conseqüències fiscals que caldria tenir en compte en cas d’aplicar-se un Brexit sense acord.

Conseqüències fiscals del Brexit

BREXIT prorrogat fins el 31 de gener de 2020.

Finalment, el dia que sigui la data històrica en la qual el Regne Unit abandoni la Unió Europea es produiran les següents afectacions fiscals:

IVA importacions

A partir de la data indicada, el Regne Unit passa a ser un “país tercer”, és a dir, que deixa de ser un estat membre de la UE, i per tant, les importacions del Regne Unit passaran a estar subjectes al pagament de l’IVA d’importació (no essent en cap cas adquisicions intracomunitàries de béns). Fins a la data, a l’haver estat un membre de la UE, es consideraven adquisicions intracomunitàries de béns.

IVA exportacions

D’igual manera que en el cas anterior, les entregues de béns d’una empresa nacional a una localitzada en el Regne Unit deixaran de considerar-se entregues intracomunitàries de béns, i passaran a ser exportacions de mercaderies. En conseqüència, aquestes exportacions de mercaderies estaran exemptes d’IVA.

Base imposable de l’IVA en la importació

A conseqüència de l’apartat anterior, per a calcular la base imposable de l’IVA en la importació, a banda del propi valor en l’aduana, caldrà sumar-li els següents conceptes:

  • Despeses accessòries, com les despeses d’embalatge, comissions, transports i assegurances.
  • Impostos, drets i altres gravàmens que es meritin en la importació (excepte el propi IVA).

Prestacions de serveis

Referent a la regla de localització de les prestacions de serveis en la llei d’IVA, caldrà aplicar les corresponents als articles 69 i 70. Moltes de les operacions es localitzaran de la mateixa manera que fins a la data, tot i que podrien sofrir algunes variacions que caldrà puntualitzar (concretament, caldrà prestar atenció a l’article 70.dos de LIVA, que fa referència a alguns serveis que en principi hagin de ser localitzats al Regne Unit segons la norma general, però que la seva utilització o explotació efectiva sigui a territori d’aplicació de l’IVA espanyol).

Model 349

Com s’ha comentat anteriorment, en deixar de tractar-se les operacions entre ambdós països com a operacions intracomunitàries, i en tractar-se a partir de la data fixada com a importacions i exportacions, desapareix l’obligació de declarar aquestes operacions en el model 349.

NIF-IVA (Registre Operadors Intracomunitaris o cens VIES)

Les empreses nacionals que realitzin operacions amb el Regne Unit, ja no tindran l’obligació d’identificar-se amb el NIF-IVA, i per tant, no s’hauran d’inscriure al Registre d’Operadors Intracomunitaris.

Número EORI

En cas de realitzar operacions duaneres, caldrà que disposin de número EORI.

Impostos especials

Amb la circulació de mercaderies i productes provinents del regne Unit, o l’exportació d’aquests, caldrà tenir en compte que alguns d’ells podran quedar subjectes a impostos especials que fins a la data no es meritaven al tractar-se d’un país membre.

Aranzels

Per últim, caldrà tenir en compte que les mercaderies estaran subjectes a les formalitats, supervisions i control aduaner, i que per tant, s’aplicaran els aranzels corresponents segons la mercaderia. Alhora, caldrà tenir en compte que hi haurà un major control d’aquestes mercaderies, i es podran aplicar restriccions i inclús prohibicions a la importació o exportació d’aquestes.

Per a qualsevol qüestió o dubte al respecte, pot contactar directament amb el nostre equip d’assessors fiscals.