• Dades de l’emissor de la factura (nom i cognoms, domicili i NIF/CIF).
  • Número de la factura (sempre ha de ser correlatiu amb la sèrie de la factura).
  • Data (dia d’emissió de la factura).
  • Dades del remitent de la factura (nom i cognoms, domicili i NIF/CIF del receptor de la factura).
  • Descripció de l’operació realitzada.
  • Desglossament de les bases, tipus i quotes d’IVA i retenció (si n’hi ha), a banda, del total factura.

Estaran obligats a retenir IRPF en una factura, aquells autònoms que estiguin donats d’alta d’una activitat professional o artística i el receptor de la mateixa, també tingui una activitat empresarial o professional. Per tant, quan el receptor sigui un particular, no es podrà aplicar la retenció.

Opcionalment, es pot aplicar el 7% de retenció en les factures durant l’any en el que es fa l’alta d’activitat i els 2 exercicis següents. En cas que s’opti per no aplicar el 7%, caldrà aplicar el 15%

Altres FAQS d’interès: