El passat 27 de desembre de 2022 el Govern Espanyol va publicar el Real Decret Llei 20/2022, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d’Ucraïna i del suport a la reconstrucció de l’illa de la Palma i altres situacions de vulnerabilitat. Que, entre altres disposicions, recull una sèrie de mesures que afecten els lloguers d’habitatges. En concret, destaquem les següents quatre mesures:

Habitualment, en els contractes de lloguer es sol pactar que la renta mensual es revisarà de forma anual atenent a l’Índex de Preus del Consum (en endavant, IPC), per adaptar-la a la pujada que aquest índex estableix. Però, davant la pujada desmesurada que l’IPC estava patint durant el final de 2021 i l’inici de 2022, el Govern Espanyol va aprovar, en el mes de març de 2022, una limitació de l’actualització dels preus de les rendes de lloguer.

Regulant que, excepte que les parts arribessin a un acord diferent, no es podia aplicar l’augment de l’IPC, sinó que la renta de lloguer d’habitatges s’havia d’actualitzar prenent com a referència l’Índex de Garantia de Competitivitat, que és del 2% (segons disposa la llei 2/2015).

Aquesta mesura, s’ha prorrogat fins al 31 de desembre de 2023.

Per tant, excepte que les parts acordin una altra cosa, la renta de lloguer dels habitatges, no es pot augmentar atenent a l’IPC, malgrat que estigui així pactat en el contracte, sinó que, com a màxim es pot augmentar un 2%, en aplicació de l’Índex de Garantia de Competitivitat.
*Cal destacar que aquesta mesura no s’aplica als lloguers d’ús diferent de l’habitatge com poden ser: els temporals; lloguers de locals; etc.

En casos de desnonament imminent, sigui per falta de pagament o per fi de contracte, es pot demanar la suspensió d’aquest desnonament fins al 30 de juny de 2023.
Per poder-se acollir a aquesta suspensió extraordinària:

  • Els inquilins han de demostrar que com a causa de la pandèmia generada per la Covid-19 els seus ingressos han disminuït notablement, comportant que es trobin en una situació de vulnerabilitat econòmica.
  • La renda de lloguer, amb les despeses i subministraments bàsics, ha de ser igual o superior al 35% dels ingressos de la unitat familiar.

El nou termini permet sol·licitar aquesta compensació fins al 31 de juliol de 2023.

Per poder rebre la compensació:

  • L’inquilí s’ha acollit a la pròrroga de suspensió de desnonaments.
  • L’Administració ha trigat més de tres mesos en oferir-li una alternativa d’habitatge a l’inquilí, a contar des que Serveis Socials emet l’informe de vulnerabilitat.

La compensació l’han de sol·licitar expressament els propietaris a l’organisme competent en matèria d’habitatge de cada comunitat autònoma, exposant de forma raonada i justificada la compensació sol·licitada. Sent una mesura de caràcter extraordinari i temporal.

Tots els inquilins amb contractes que tinguin una data de finalització prevista entre el 27 de desembre de 2022 i el 30 de juny de 2023 es poden acollir a la pròrroga extraordinària de sis mesos, en la que, la relació entre les parts continuarà sent la pactada en el contracte.
Per poder-se acollir a la pròrroga extraordinària, els inquilins hauran de continuar complint l’obligació de pagament de la renda de forma puntual, i no incomplir cap de les clàusules contractuals subscrites.