Quant pagues d’escombraries industrials? Hi ha alguna manera de reduir aquest cost? A quines bonificacions s’hi pot optar? Si t’apliquen les taxes de recollida d’escombraries a Vilanova i la Geltrú, en aquesta publicació hi trobaràs totes les respostes!

Bonificació taxa escombraries industrials

Què és?

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (d’igual manera que tants altres ajuntaments) estableix una taxa anual de servei de recollida i gestió de tractament de residus municipals no domèstics: “taxa per a recollida d’escombraries industrials”, per a totes aquelles activitats que tenen un local, oficina o despatx (OF núm. 11). Aquesta taxa s’aplica en funció del tipus d’activitat que s’exerceix i els metres quadrats de cada establiment que es declara en l’alta d’activitat informada a Hisenda.

Bonificació amb auditoria

Per tal de poder adequar la taxa segons la generació real de residus (i no en una estimació global), durant el primer trimestre de l’any es pot presentar una auditoria en la qual un tècnic industrial valorarà el volum de kilograms de residus que genera l’activitat i emetrà un informe que presentarà a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Aquesta auditoria té una vigència de 4 anys, en la que es bonifica l’estalvi obtingut una vegada realitzada l’auditoria (i tenint en compte que la despesa dels honoraris de l’auditor només es paguen una sola vegada). Perquè tingui validesa durant els 4 exercicis, cada principi d’any caldrà presentar una declaració jurada conforme els residus segueixen sent els mateixos.

Bonificació amb targeta Punt Net

Un altra manera de poder reduir cost d’aquesta taxa, tot i que no és compatible amb l’auditoria però si acumulativa entre si fins a un 60%, és amb l’obtenció de la targeta del Punt Net que, en funció del número de vegades que s’aportin residus a la deixalleria, es pot bonificar:

  • Un 10% si es realitzen entre 10 a 15 aportacions.
  • Un 20% si es realitzen entre 16 a 30 aportacions.
  • Un 30% si es realitzen entre 31 a 45 aportacions.
  • Un 40% si es realitzen més de 45 aportacions.

Cal tenir en compte que no totes les deixalles estan incloses en la bonificació, i que per exemple no comptabilitzen les fustes, runa, electrodomèstics, dissolvents, pneumàtics, runa, restes vegetals, pintures, vernissos, plàstics, porexpans, etc.

Bonificació amb associacions i gremis

Si el comerç pertany a algun gremi de Vilanova com poden ser Viu Comerç, Vilanova Centre, Unió de Botiguers, Gremi de Pastissers, Gremi d’instal·ladors o Unió d’Estanquers i Clíniques veterinàries, cal tenir en compte que en aquests casos es disposa d’una bonificació de fins al 30% en la taxa d’escombraries. En aquests casos, és el mateix gremi el que gestiona la sol·licitud de bonificació, i tampoc és compatible amb l’auditoria.

Exempció amb empreses certificadores

Alhora, cal valorar que hi ha empreses que gestionen directament la total recollida o eliminació dels residus i que ho acrediten mitjançant certificacions i factures. En aquests casos es pot optar a l’exempció total de la taxa.

Per a qualsevol qüestió o dubte al respecte, pot contactar directament amb el nostre equip.