Beneficiaris: les persones físiques que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin fins a 35 anys, l’edat de 35 anys inclosa, i que, hagin subscrit, o estiguin en condicions de subscriure, en qualitat de persona arrendatària o en qualitat de persona cessionària, un contracte d’arrendament o de cessió d’ús d’habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.
Requisits:

 • Tenir fins a 35 anys en el moment de presentar la sol·licitud, l’edat de 35 anys inclosa, en el moment de sol·licitar l’ajut.
 • Tenir la residència legal a Catalunya i que l’habitatge o habitació arrendada o cedida constitueixi la residència habitual i permanent de la persona arrendatària o cessionària durant tot el període pel qual es concedeixi l’ajuda. És a dir, estar empadronat en el domicili arrendat.
 • Disposar d’unes rendes anuals:
  • Iguals o inferiors a 22.549€ anuals en el 2020
  • Iguals o inferiors a 23.664€ anuals en el 2021
  • Iguals o inferiors a 24.302€ anuals en el 2022
 • Disposar d’un contracte d’arrendament o subscriure’l en els dos mesos posteriors a la notificació de la resolució de concessió de la subvenció.
 • Que la renta de lloguer no superi els 600€, podent-se augmentar el topall fins a 900€.
  En cas de lloguer d’habitació, el preu màxim és de 300€, podent-se ampliar fins a 450€.
 • Disposar de justificants de pagament de la renda, ja sigui per: transferència bancaria, ingrés de compte, Bizum, rebut emès per la persona administradora de la finca, etc.
 • Estar al corrent de pagament amb les administracions públiques

Import Subvenció: 250€/mensuals durant un període de dos anys, sempre i que les condicions i requisits per ser beneficiari es mantinguin.
Convocatòria: pendent de publicar, en un màxim de dos mesos
Compatibilitats: En un mateix habitatge es poden trobar dos o més beneficiaris, si tots ells compleixen, individualment les condicions, però la suma de les subvencions concedides no podrà superar l’import mensual del lloguer.
Incompatibilitats: aquest ajut no és compatible amb subvencions o ajudes per a les mateixes mensualitats del mateix any i amb la mateixa finalitat, però sí és compatible amb prestacions no contributives de la Seguretat Social i amb l’Ingrés Mínim Vital.
Justificació: caldrà acreditar el pagament de la renda durant els dos anys en què se sigui beneficiari de l’ajut.