El passat dissabte dia 5 de juliol es va publicar el Real Decret Llei 8/2014 d’aprovació de mesures urgents pel creixement, la competitivitat i l’eficiència. Entre d’altres mesures rebaixa la retenció de les activitats professionals que fins ara és del 21 % al 15 % per aquells professionals en que la facturació de l’any anterior (2013) sigui inferior a 15.000 euros i que a la vegada representi més del 75 % dels seus ingressos per activitats econòmiques i rendiments del treball. En cas de que la facturació hagi estat superior no hi ha cap variació respecte la retenció del 21 %. El professionals que retenen el 9 % per que havien començat l’activitat aquest any o en els dos anteriors seguiran tenint la mateixa retenció del 9 %. Assessoria a Vilanova Gestoria a Vilanova