Objectiu: es convoquen, per part de la Generalitat de Catalunya, les ajudes per pagament del lloguer de l’any 2023.

Beneficiaris: persones físiques que siguin arrendatàries d’habitatge habitual o habitació.

Requisits:

 1. Tenir residència legal a Catalunya
 2. Ingressos:
  • Persones de més de 35 anys: Que els ingressos de la unitat de convivència siguin iguals o inferiors a 25.557,30€ anuals.
  • Persones de 35 anys o menys, els ingressos han de ser iguals o inferiors a 25.557,30€ en els següents supòsits:
   • En el supòsit que en un mateix habitatge hi hagi diversos titulars del contracte d’arrendament o cessió que sol·licitin de manera individualitzada aquesta subvenció, es tindran en compte els ingressos individuals de cada sol·licitant.
   • En el supòsit que en un mateix habitatge hi hagi diversos titulars del contracte d’arrendament o cessió i únicament un d’ells sol·liciti aquesta subvenció, es tindran en compte els ingressos individuals del sol·licitant.
   • En el supòsit que en un mateix habitatge convisquin diverses persones i el sol·licitant sigui l’únic titular del contracte d’arrendament o cessió, es tindran en compte els ingressos de la unitat de convivència.
 3. Ser titular, en qualitat de persona arrendatària, del contracte d’arrendament d’habitatge o habitació.
 4. Estar empadronat en l’habitatge arrendat.
 5. Estar al corrent de pagament dels imports de la renda i disposar dels justificants de pagament.
 6. No tenir vincle de consanguinitat, adopció o afinitat, fins a segon grau, amb la persona arrendadora.
 7. No ser soci de la persona jurídica arrendadora.

Import màxim de lloguer subvencionable:

Quan es tracti d’habitatge:

 • Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 900 euros.
 • Resta de la demarcació de Barcelona: 650 euros.
 • Demarcació de Girona: 650 euros.
 • Demarcació de Tarragona: 600 euros.
 • Demarcació de Lleida: 600 euros.
 • Les Terres de l’Ebre: 600 euros.

Quan es tracti d’habitació

 • Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 450 euros.
 • Resta de la demarcació de Barcelona: 350 euros.
 • Demarcació de Girona: 350 euros.
 • Demarcació de Tarragona: 300 euros.
 • Demarcació de Lleida: 300 euros.
 • Les Terres de l’Ebre: 300 euros.

Quantia: màxim de 240€ mensuals durant les 12 mensualitats de 2023, atenent als següents paràmetres:

 • L’import de la subvenció serà del 20% de l’import del lloguer o del preu de cessió anual quan l’esforç per pagar el lloguer o el preu de cessió sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos.
 • Serà del 30% de l’import del lloguer o del preu de cessió anual quan l’esforç per pagar el lloguer o preu de cessió sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos.
 • Serà del 40% de l’import del lloguer o del preu de cessió anual quan l’esforç per pagar el lloguer o preu de cessió sigui igual o superior al 40% dels ingressos.

Convocatòria:

 • Per les persones que tinguin 36 anys o més des del 23 de març fins al 12 de maig.
 • Per les persones que tinguin 35 anys o menys del 23 de març fins al 5 d’abril de 2023.