OBJECTIU: promoure la incorporació al mercat de treball de joves desocupats com a persones treballadores autònomes (iniciatives d’autoocupació).

L’activitat subvencionada consisteix a iniciar una activitat econòmica o professional com a treballador autònom per compte propi, mantenir aquesta activitat i romandre en situació d’alta als règims especials de treballadors autònoms, treballadors del mar o la mineria del carbó, o mutualitat corresponent, durant un mínim de 18 mesos ininterromputs.

BENEFICIARIS: els treballadors autònoms que tinguin entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) en el moment d’iniciar l’activitat com a autònoms i estiguessin inscrits en el programa de garantia juvenil abans de donar-se d’alta d’autònoms.

Queden exclosos els socis de societats mercantils i els autònoms col·laboradors, així com els que siguin contractats per compte d’altri en els primers 18 mesos des de l’alta d’autònoms.

REQUISITS:
Estar donat d’alta al registre del programa de Garantia Juvenil, en situació Inscrit beneficiari, el dia anterior o el mateix dia de la data d’inici de la seva activitat com a treballador o treballador autònom.
Tenir entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) a la data d’inici de l’activitat com a autònom.
La persona beneficiària ha de dur a terme amb aprofitament una acció de caràcter formatiu o de suport que contribueixi a millorar la gestió del seu negoci o que estigui relacionada directament amb l’activitat econòmica o professional desenvolupada, d’acord amb el que estableixi la resolució de la convocatòria corresponent.
Mantenir de manera ininterrompuda l’activitat econòmica o professional per la qual ha sol·licitat l’ajut al llarg de 18 mesos.
No estar contractat per compte d’altri ni a l’inici de l’activitat econòmica o professional com a autònom, ni durant 18 mesos

QUANTIA: De fins a 15.120€, el període que subvencionen aquests ajuts és de 12 mesos, a comptar des de l’inici de l’activitat econòmica o professional per la qual se sol·licita l’ajut.

TERMINI DE SOL·LICITUD: des del 18 de juliol a les 9.00h fins al 20 de setembre a les 15.00h.