Àmbit: Foment de la contractació laboral de persones en major situació de vulnerabilitat.

Beneficiaris:

Han de tenir l’establiment operatiu a Catalunya i tenir una se les següents formes jurídiques:

 • Les entitats sense ànim de lucre així com les associacions i fundacions.
 • Les cooperatives de treball associat.
 • Persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball.

Actuació subvencionable:

 • Formalitzar un contracte de treball indefinit a jornada completa amb una permanència de 36 mesos
 • El període de contractació subvencionat per a aquests ajuts és de 12 mesos, a comptar des de l’inici de la formalització del contracte, havent-se de mantenir el mateix 24 mesos més
 • Categoria professional de 3 a 11.
 • No seran objecte d’aquesta subvenció els contractes subscrits a temps parcial o fixos discontinus.
 • Es subvencionaran un màxim de cinc contractes per beneficiari.
 • No haver acomiadat una persona treballadora del mateix perfil o categoria professional de la que contractaran, en els 3 mesos anteriors a la subscripció del contracte laboral amb les persones participants.

Requisits: Les persones contractades, que hauran d’estar inscrites com a demandants d’ocupació, han de complir, a més a més, alguna de les següents condicions.

 • Persones en situació de desocupació de 45 anys o més,
 • Dones desocupades de 30 anys o més en situació de vulnerabilitat, a efectes d’aquesta convocatòria, es consideren dones en situació de vulnerabilitat les que compleixin un o més dels següents requisits:
   • Dones destinatàries de la renda garantida de ciutadania.
   • Dones en situació de violència masclista.
   • Dones que siguin mares de famílies monoparentals
   • Dones amb situació de discapacitat reconeguda legalment.
   • Dones desocupades no perceptores de prestació
  • En aquests casos, la selecció de les candidates es farà obligatòriament mitjançant una oferta d’ocupació a les oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya
 • Persones desocupades de llarga durada de 30 anys o més, s’entén per persona aturada de llarga durada la persona demandant d’ocupació, en situació de desocupació un mínim de 12 mesos, continuats o no, durant els darrers 18 mesos anteriors a la contractació laboral objecte de la sol·licitud.
 • Persones desocupades migrades d’origen extracomunitari de 30 anys o més, és a dir, les persones que no tinguin la nacionalitat de cap dels estats de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu o de Suïssa o del Regne Unit.

Quantia: Amb un màxim d’entre 12.403,80€ i 15.891,36€.

Convocatòria: Des del 3 de novembre de 2023 fins el 29 de desembre de 2023.