Tant autònoms com empreses només poden demanar l’ajornament dels pagaments fraccionats d’IRPF (models 130 i 131), de l’Impost de Societats (model 200), de la Renda (model 100) i de l’IVA (model 303), aquest últim amb uns condicionants específics. Les condicions i diferents situacions s’expliquen a continuació.

Societats i Autònoms. Impostos a ajornar

Des de l’aprovació del Reial Decret Llei 3/2016, tant els autònoms com les societats poden ajornar el pagament dels següents models:

 • Pagaments fraccionats d’IRPF (models 130 i 131)
 • Impost de Societats (model 200)
 • IRPF – Renda (model 100)
 • IVA (model 303) *

Per tant, queda expressament prohibit aplaçar els impostos en que actuem com a retenidors (models 111 -retencions de treballadors i professionals-, 115 -retencions de lloguer- i 123 -retencions de capital mobiliari-) o els pagaments a compte de l’Impost de Societats (model 202). Alhora, cal tenir en compte que l’Administració podrà denegar la concessió de qualsevol ajornament si existeixen altres deutes en període executiu d’un import superior als 600 euros.

Per altre banda, cal tenir en compte els següents condicionants:

 • Caldrà tenir en compte l’import global del deute pendent amb hisenda:
  • Si el deute és inferior a 30.000 euros:
   • Es tramitarà mitjançant un procés automatitzat.
   • S’aplicarà un interès del 3,75% de l’import a liquidar, segons els dies que s’aplaci el pagament.
   • El període màxim d’aplaçament serà de 12 mesos per a autònoms i de 6 mesos per a societats.
  • Si el deute és superior a 30.000 euros:
   • Caldrà aportar aval bancari o garantia hipotecaria.
   • S’aplicarà un interès del 3,00% de l’import a liquidar, segons els dies que s’aplaci el pagament.
   • El període màxim de l’aplaçament serà de 36 mesos, a valorar segons les garanties aportades.
 • El fet d’incomplir algun dels ajornaments concedits suposarà un recàrrec del 20%.
 • Aplaçament de l’IVA (model 303):
  • Només es podran aplaçar aquelles liquidacions d’IVA que facin referència a quotes d’IVA no cobrades.
  • És a dir, es podrà ajornar la diferència resultant entre l’import final de la liquidació d’IVA (és a dir, l’IVA que resultaria a ingressar) menys l’IVA efectivament cobrat de les factures emeses.
  • A mesura que es vagin cobrant les factures que estaven no cobrades, independentment dels terminis concedits, hi ha un termini de 10 dies per a pagar la quantitat d’IVA repercutit de la factura cobrada.

Tot i així, per a qualsevol dubte o per a altres solucions d’ajornament financer d’un impost, pots contactar amb nosaltres i buscarem la millor solució per a la teva situació.