Newsletter enviada el 21 de juny de 2018

Gestingral t'informa

Quins són els criteris a tenir en compte a l’hora de saber quan hi ha obligació de donar-se d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms? Hi ha algun límit d’ingressos? És necessari que sigui un treball habitual

Els 3 criteris més importants a tenir en compte:

  • Té un establiment obert al públic?
  • Quins ingressos té o tindrà al mes?
  • És un treball habitual?

A continuació us indiquem aquells criteris que són necessaris per diferenciar quan hi ha obligació o no de donar-se d’alta en el RETA (Regim especial de Treballadors Autònoms).

La norma estableix que s’entén com a treballador autònom aquell que realitza de forma habitual, personal i directa una activitat econòmica a títol lucratiu.

Es presumirà, excepte prova en contra, que l’interessat té la condició de treballador autònom si ostenta la titularitat de l’establiment obert al públic com a propietari, arrendatari, usufructuari o altre concepte anàleg.

Per altra banda, es planteja el dubte de si el rendiment econòmic de l’autònom és inferior al Salari Mínim Interprofessional (735,90€ mensuals), no tindria l’obligació de donar-se d’alta, però aquest element s’ha de tenir en compte, junt amb la resta aspectes. I s’ha de valorar si és rendiment d’aquest treball el seu mitjà de vida, o per contra, a part té una altra font d’ingressos que es podria considerar el seu mitjà principal.

I per últim, el criteri d’habitualitat, que fa referència a un treball que es presta habitualment, no de forma puntual, esporàdica o marginal, és a dir per tant, de forma repetida o continuada en el temps.

En definitiva, no existeix topall mínim d’ingressos per a la inclusió d’un treballador en el règim de treballadors autònoms, i s’haurà de mirar el cas concret i analitzar si estarà obligat o no a donar-se d’alta en aquest règim.

El que sí que és clar és que l’alta a Hisenda s’haurà de comunicar SEMPRE. I si es preveu que l’activitat no sigui habitual, no tingui previsió de superar el Salari Mínim, i no tingui un establiment obert al públic, es podria plantejar l’opció d’una activitat per compte pròpia sense haver de donar-se d’alta en el règim d’autònoms (RETA).