A finals de desembre, el govern va aprovar un reial decret, que pren efectes entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019, que fixa el salari mínim interprofessional per al 2019. La quantia del salari mínim interprofessional queda fixada en 30,00 €/dia o 900,00 €/mes o 12.600 €/any.

Salari Mínim Interprofessional

A finals de desembre, el govern va aprovar un reial decret, que pren efectes entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019, que fixa el salari mínim interprofessional per al 2019. El reial decret regula a través d’una disposició transitòria única les regles d’afectació de les noves quanties a les referències contingudes en normes no estatals i relacions privades.

La quantia del Salari Mínim queda fixada en 30,00 €/dia o 900,00 €/mes o 12.600 €/any

A diferència dels reials decrets que van establir el Salari Mínim Interprofessional (SMI) per al 2017 i 2018, no s’estableixen regles d’afectació de les noves quanties del salari mínim interprofessional als convenis col·lectius que utilitzin el SMI com a referència per determinar la quantia o l’increment del salari base o complements salarials.

Això sí, les taules salarials dels convenis s’han d’adaptar per tal que els salaris en còmput anual no siguin inferiors al salari mínim vigent a cada moment. Sent d’aplicació les regles d’absorció i compensació que l’article 3 del mateix reial decret estableix: la revisió del SMI no afectarà l’estructura ni la quantia dels salaris (salari base + complements salarials) quan en el seu conjunt i còmput anual, per a una jornada completa, siguin superiors a 12.600 €.

Pel que fa a la disposició transitòria única, el reial decret estableix la no aplicabilitat a les normes autonòmiques i locals vigents que utilitzin el salari mínim interprofessional com indicador o referència del nivell de renda per a determinar la quantia de determinades prestacions, beneficis o serveis públics, llevat que es dicti una disposició expressa en contrari per part de les pròpies CCAA o entitats locals.

Tampoc és d’aplicació el nou SMI als contractes o pactes privats vigents a l’entrada en vigor del reial decret, llevat pacte en contrari de les parts.