Si tens un fill menor de 3 anys i ets mare treballadora, recorda que pots cobrar 1.200 euros com a contraprestació si no ho has cobrat ja de forma anticipada.

Sobretot, en l’àmbit familiar, s’ha de tenir molta cura a l’hora de revisar la declaració de la Renda. A Catalunya, per exemple, per naixement o adopció d’un nen, els progenitors tenen dret a cobrar 150 euros. També en cas de viudetat, tant el primer any com els dos següents la persona que ha quedat vídua es pot deduir 150 euros de la declaració. En els dos casos, Hisenda acostuma a “descuidar-se” d’incloure aquestes dues deduccions en els esborranys.

Un capítol a part mereix el lloguer. La llei estatal diu que els inquilins que guanyin més de 24.000 euros l’any no es poden deduir res per aquest concepte. Ara bé, alerta perquè si es fa la declaració a Catalunya hi ha diferències importants respecte les bonificacions. En cas d’estar a l’atur, per exemple, si que es pot deduir part del lloguer. S’ha d’estudiar cas per cas, però a casa nostra hi ha més deduccions pels inquilins. I Hisenda mai, absolutament mai, té en compte en els esborranys aquestes bonificacions “catalanes”.

Sabies que et pots deduir de les assegurances?

Doncs sí. Molts contribuents no ho saben, però es pot deduir una part de l’assegurança de la llar i de l’assegurança de vida. Pel que fa a aquest darrer producte, la deducció pot arribar fins els centenars d’euros en la gran majoria dels casos.

Una deducció semblant, o fins i tot superior, es pot obtenir a través de l’assegurança de la llar. Hi poden accedir tots els propietaris d’immobles que estiguin pagant hipoteca per una llar comprada abans de l’1 de gener de 2013.

Ja sigui per errada o por omissió, Hisenda acostuma a tenir “descuits” en els esborranys.

A #RendaGestingral trobaràs articles, vídeos i entrevistes amb informació sobre la campanya 2014.

Si tienes un hijo menor de 3 años y eres madre trabajadora recuerda que puedes cobrar 1.200 euros como contraprestación si no los has cobrado ya de forma anticipada.

Sobretodo, en el ámbito familiar, se debe tener mucho cuidado a la hora de revisar la declaración de la Renta. En Cataluña, por ejemplo, por nacimiento o adopción de un niño, los progenitores tienen derecho a cobrar 150 euros. También en caso en de viudedad, tanto el primer año como los dos siguientes la persona que ha quedado viuda se puede deducir 150 euros de la declaración. En los dos casos, Hacienda tiene tendencia a “descuidarse” de añadir estas dos deducciones en los borradores.

Un capítulo a parte merece el alquiler. La ley estatal dice que los inquilinos que ganen más de 24.000 euros/año no se pueden deducir nada por este concepto. Ahora bien, alerta porque si se realiza la declaración en Cataluña hay diferencias importantes respecto las bonificaciones. En caso de estar en el paro, por ejemplo, si que se puede deducir parte del alquiler. Se debe estudiar caso por caso, pero en nuestra comunidad hay más deducciones para los inquilinos. I Hacienda nunca, absolutamente nunca, tiene en cuenta en los borradores estas bonificaciones “catalanas”.

Sabía que te puedes deducir de los seguros?

Pues si. Muchos contribuyentes no lo saben, pero se puede deducir una parte del seguro de hogar y del seguro de vida. En referencia a este último producto, la deducción puede alcanzar los centenares de euros en la gran mayoría de los casos.

Una deducción parecida, o incluso superior, se puede obtener mediante el seguro de hogar. Pueden acceder a él todos los propietarios de inmuebles que estén pagando hipoteca por una vivienda comprada antes del 1 de enero de 2013.

Ya sea por error o por omisión, Hacienda acostumbra a tener “olvidos” en los borradores.

A través de la etiqueta #RendaGestingral encontrarán artículos, vídeos y entrevistas con información sobre la campaña 2014.