Ja tenim aprovada la nova reforma fiscal que ens expliquen que “rebaixa l’IRPF”. Després de tirar endavant i endarrere molts cops en el tràmit parlamentari, com si es tractés d’una muntanya russa, finalment el text està publicat al BOE.

La primera lectura fa la impressió de rebaixa general, però atenció!: ni tan sols s’arriba en molts casos a la situació de la darrera pujada del 2012 i en alguns aspectes ens encarirà la nostra declaració de la renda. En general es fa una rebaixa “per fases”, ja que el 2015 s’aplica en part i el 2016 s’adhereix un altre fragment. De fet sembla com si el govern volgués apuntar-se ell la rebaixa perquè se la trobi el següent govern per aplicar-la (recordi: eleccions generals a finals del 2015). A grans trets es rebaixa bastant per rendes altes i una mica per rendes baixes, deixant de tributar els que cobren menys de 12.000€, sols si ho reben d’un sol pagador.

Com que ja sabem les novetats 2015, això ens permet actuar abans de final d’any i en alguns casos estalviar molts impostos si som murris. És el cas de qui està buscant pis per llogar i anar-hi a viure, ja que si fa el contracte abans de final d’any podrà deduir-se el lloguer els pròxims anys, en canvi si espera a signar el contracte el 2015 ja no tindrà dret a la deducció de lloguer. En el cas dels propietaris que vulguin llogar un pis a joves que ho facin abans de menjar el raïm de cap d’any, tindran una bonificació del 100%.

Molta atenció als que tenen plans de jubilació (no confondre amb plans de pensió), contractes d’assegurances de capitalització, accions amb molta antiguitat, etc. És molt important fer anar la calculadora, doncs podem tenir estalvis molt importants si rescatem aquests plans abans de final d’any i els tornem a col•locar en productes semblants. Si tributem ara, es poden aplicar uns coeficients de correcció monetària que desapareixeran, i que ara fa que gairebé no paguem. Si esperem el 2015 podríem pagar quasi deu vegades més.

Aquelles empreses que tinguin beneficis i no els hagin repartit als socis, ara és l’últim moment que gaudiran de l’exempció dels 1.500 € primers.

Per altra banda, han d’estar tranquils aquells que han estat acomiadats i han cobrat indemnització, perquè finalment no pagaran res si la indemnització és inferior a 180.000€.
I si vol vendre un pis? Aquí sí que cal fer molts números, ja que finalment a partir del 2015 no tenim coeficients de correcció monetària (inflació) i es mantenen els d’abatiment (antiguitat) fins a 400.000 €. Realment és una mica embrollat saber què ens interessa més, però si ha de vendre un pis, accions, etc. cal que faci càlculs abans de final d’any.

Encara que tindrem temps per anar-ho explicant més endavant, hi ha alguna novetat interessant. Destacar que les famílies nombroses podran, a partir de l’endemà del dia de Reis, anar a Hisenda a demanar que li paguin 100€ al mes, o 200€ si són de categoria especial. Atenció també les famílies amb fills o pares amb discapacitats. Sens dubte una bona mesura.

Per cert penseu que queden pocs dies per fer aportacions a plans de pensions, sens dubte el millor instrument per desgravar (i molt) si sabem cuidar i tutelar aquesta inversió.

Amadeu Pujol Huguet
Gerent de GESTINGRAL ASSESSORIA
Ya tenemos aprobada la nueva reforma fiscal que nos explican que “rebaja el IRPF”. Después de salir adelante y atrás muchos golpes en el trámite parlamentario, como si se tratara de una montaña rusa, finalmente el texto está publicado al BOE.

La primera lectura hace la impresión de rebaja general, pero ¡atención!: ni siquiera se llega en muchos casos a la situación de la última subida del 2012 y en algunos aspectos nos encarecerá nuestra declaración de la renta. En general se hace una rebaja “por fases”, puesto que el 2015 se aplica en parte y el 2016 se adhiere otro fragmento. De hecho parece como si el gobierno quisiera apuntarse él la rebaja porque se la encuentre el siguiente gobierno para aplicarla (recuerde: elecciones generales a finales del 2015). A grandes rasgos se rebaja bastante por rentas altas y un poco por rentas bajas, dejando de tributar los que cobran menos de 12.000€, sólo si lo reciben de un sol pagador.

Cómo que ya sabemos las novedades 2015, esto nos permite actuar antes de final de año y en algunos casos ahorrar muchos impuestos si somos pícaros. Es el caso de quien está buscando piso para alquilar e ir a vivir, puesto que si hace el contrato antes de final de año podrá deducirse el alquiler los próximos años, en cambio si espera a firmar el contrato el 2015 ya no tendrá derecho a la deducción de alquiler. En el caso de los propietarios que quieran alquilar un piso a jóvenes que lo hagan antes de comer la uva de fin de año, tendrán una bonificación del 100%.

Mucha atención a los que tienen planes de jubilación (no confundir con planes de pensión), contratos de seguros de capitalización, acciones con mucha antigüedad, etc. Es muy importante hacer ir la calculadora, pues podemos tener ahorros muy importantes si rescatamos estos planes antes de final de año y los volvemos a colocar en productos parecidos. Si tributamos ahora, se pueden aplicar unos coeficientes de corrección monetaria que desaparecerán, y que ahora hace que casi no pagamos. Si esperamos el 2015 podríamos pagar casi diez veces más.

Aquellas empresas que tengan beneficios y no los hayan repartido a los socios, ahora es el último momento que disfrutarán de la exención de los 1.500 € primeros.

Por otro lado, tienen que estar tranquilos aquellos que han sido despedidos y han cobrado indemnización, porque finalmente no pagarán nada si la indemnización es inferior a 180.000€.
¿Y si quiere vender un piso? Aquí sí que hay que hacer muchos números, puesto que finalmente a partir del 2015 no tenemos coeficientes de corrección monetaria (inflación) y se mantienen los de abatimiento (antigüedad) hasta 400.000 €. Realmente es un poco embarullado saber qué nos interesa más, pero si tiene que vender un piso, acciones, etc. hace falta que haga cálculos antes de final de año.

Aunque tendremos tiempo para irlo explicando más adelante, hay alguna novedad interesante. Destacar que las familias numerosas podrán, a partir del día siguiente del día de Reyes, ir a Hacienda a pedir que le paguen 100€ al mes, o 200€ si son de categoría especial. Atención también las familias con hijos o padres con discapacitados. Sin duda una buena medida.

Por cierto pensáis que quedan pocos días para hacer aportaciones a planes de pensiones, sin duda el mejor instrumento para desgravar (y mucho) si sabemos cuidar y tutelar esta inversión.

Amadeu Pujol Huguet
Gerente de GESTINGRAL ASESORÍA