Molt s’ha escrit en relació a aquest tema, que ha produït grans discussions i tota una sèrie d’interpretacions, i és ara quan el Tribunal Suprem unifica les diferents doctrines, donant per enllestit el debat interpretatiu, considerant per la seva part que s’ha produït una inconstitucionalitat i nul·litat parcial de certs articles de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.

Aquest nou pas del polèmic impost de la plusvàlua municipal, sosté que només es podran ANUL·LAR les liquidacions de l’impost que s’hagin produït amb PÈRDUES i serà el mateix contribuent qui haurà de demostrar que va vendre sense adquirir cap GUANY, per poder recuperar la plusvàlua ja pagada.

Per tant, si s’ha liquidat l’import de la PLUSVÀLUA per un immoble que es va transmetre sigui via venda, via herència o per qualsevol altre acte jurídic pel qual quedava obligat a liquidar aquest impost, i sempre i quant es pugui demostrar que en aquesta transmissió s’ha produït una pèrdua patrimonial, es podrà demanar L’ANUL·LACIÓ DE LES LIQUIDACIONS I LA SOL·LICITUD D’INGRESSOS INDEGUTS (sempre que no hagi prescrit, generalment 4 anys), moment en el qual haurà de ser l’Administració Pública la que demostri l’increment del valor del terreny.

Per a demostrar que hi ha hagut una pèrdua patrimonial serà necessari acreditar-ho mitjançant les escriptures i resta de despeses inherents a l’adquisició i transmissió de l’immoble.

Patrícia Méndez, assessora de Gestingral