MODIFICACIÓ PERCENTATGE RETENCIÓ I APROVACIÓ NOVA ESCALA IRPF

El dissabte 11 de juliol, es va aprovar el RDL 9/2015 de mesures urgents per a reduir la càrrega tributària dels contribuents d’IRPF.

La referida mesura, en resum, modifica els % de retenció que han d’aplicar-se a partir del 12 de juliol del 2015 i aprova una escala nova d’IRPF, vigent a 1/1/2015, que és una mitjana entre la taula d’IRPF aplicable el 2015 abans de l’actual canvi i la prevista pel 2016 (recordem que la rebaixa d’impostos de desembre del 2014 s’havia plantejat gradualment entre el 2015 i el 2016).
Les conseqüències de la referida mesura es poden concretar en:

• Cal recalcular la retenció de l’IRPF dels fulls de salari dels treballadors amb la nova escala. Opcionalment, l’empresa pot aplicar aquesta regularització en els fulls de salari de juliol o d’agost del 2015.
• En les factures emeses a partir de 12 de juliol de 2015 per professionals i arrendadors de locals de negoci, així com les retencions del capital mobiliari, o qualsevol d’altra retenció, s’hauran d’aplicar els següents % de retenció:

[image source_type=”attachment_id” source_value=”1793″ align=”center” width=”529″ height=”207″]

Restem a la seva disposició per a qualsevol aclariment respecte a l’aplicació d’aquest canvi normatiu o sobre qualsevol d’altra assumpte del seu interès.

MODIFICACIÓN PORCENTAJE RETENCIÓN Y APROVACIÓN NUEVA ESCALA IRPF

El sábado 11 de julio, se aprobó el RDL 9/2015 de medidas urgentes para reducir la carga tributaria de los contribuyentes de IRPF.

La referida medida, en resumen, modifica los % de retención que deben aplicarse a partir del 12 de julio de 2015 y aprueba una escala nueva de IRPF, vigente a 1/1/2015, que es una mediana entre la tabla de IRPF aplicable el 2015 antes del actual cambio y la prevista para el 2016 (recordamos que la rebaja de impuestos de diciembre del 2014 se había planeado gradualmente entre el 2015 y el 2016).
Las consecuencias de la referida medida se pueden concretar en:

• Hay que recalcular la retención de IRPF de las hojas de salario de los trabajadores con la nueva escala. Opcionalmente, la empresa puede aplicar esta regularización en las hojas de salario de julio o de agosto del 2015.
• En les factures emitidas a partir de 12 de julio de 2015 por profesionales y arrendadores de locales de negocio, así como las retenciones del capital mobiliario, o cualquier otra retención, deberán aplicar los siguientes % de retención:

[image source_type=”attachment_id” source_value=”1793″ align=”center” width=”529″ height=”207″]

Restamos a la su disposición para cualquier aclaración al respecto de la aplicación de este cambio normativo o sobre cualquier otro asunto de su interés.