• Si s’està donat d’alta d’una activitat subjecta i no exempta d’IVA, s’hauran de presentar les liquidacions corresponents a través d’algun dels models associats a l’IVA, com per exemple el model 303, el model 322 o el model 369. També es pot donar el cas que, tot i no tenir una activitat subjecta a IVA, en algunes situacions, calgui presentar algun dels models associats a l’IVA, com són el model 308 o el model 309. En cas de tenir operacions intracomunitàries, també cal tenir en compte la possible presentació del model 349. I, per últim, en alguns casos també cal presentar el resum anual, a través del model 390. 
  • Si es reben factures de professionals amb retenció o bé tinc treballadors assalariats, hauré de presentar les retencions practicades a través del model 111 (i el resum anual a través del model 190). 
  • Si l’activitat es produeix en un local llogat, s’hauran de presentar les retencions practicades a través del model 115 (i el resum anual a través del model 180). 
  • En alguns casos, si s’han realitzat operacions amb tercers per un valor superior als 3.005,06€ (IVA inclòs), s’hauran de presentar a través del model informatiu anual 347. 
  • En determinades circumstàncies, és possible que calgui presentar el pagament a compte de l’Impost de Societats, a través dels models 202 o 222. 
  • Cada any, caldrà presentar l’Impost de Societats, través dels models 200 o 220.