• Si està donat d’alta d’una activitat subjecta i no exempta d’IVA, s’hauran de presentar les liquidacions corresponents a través d’algun dels models associats a l’IVA, com per exemple el model 303 o el model 369. També es pot donar el cas que, tot i no tenir una activitat subjecta a IVA, en algunes situacions, calgui presentar algun dels models associats a l’IVA, com són el model 308 o el model 309. En cas de tenir operacions intracomunitàries, també cal tenir en compte la possible presentació del model 349. I, per últim, en alguns casos també cal presentar el resum anual, a través del model 390. 
  • Si l’activitat és empresarial segons els epígrafs triats o bé els clients són particulars o bé estan fora del territori espanyol, caldrà presentar els pagaments fraccionats a compte de l’IRPF a través del model 130.  
  • Si es reben factures de professionals amb retenció o bé es tenen treballadors assalariats, s’hauran de presentar les retencions practicades a través del model 111 (i el resum anual a través del model 190). 
  • Si l’activitat es produeix en un local llogat, s’hauran de presentar les retencions practicades a través del model 115 (i el resum anual a través del model 180). 
  • En alguns casos, si s’han realitzat operacions amb tercers per un valor superior als 3.005,06€ (IVA inclòs), s’hauran de presentar a través del model informatiu anual 347. 
  • Cada any, caldrà presentar la declaració de la Renda, amb el model 100.