Analitzem amb Sergi Pujol, administrador de Gestingral, els casos més habituals en els quals és obligatori fer la Renda:

ReglaRenda obtingudaLímitsAltres condicions
Rendimients del treball22.000
 • Un pagador (2n i restants ≤ 1.500 euros anuals).
 • Prestacions passives de dos o més pagadors les retencions dels quals hagin estat determinades per l’Agència Tributària.
14.000
 • Més d’un pagador (2n i restants >1.500 euros anuals).
 • Pensions compensatòries del cònjuge o anua- lidades per aliments no exemptes.
 • Pagador dels rendiments no obligat a retenir.
 • Rendiments subjectes a tipus fix de retenció
 • Rendiments del capital mobiliaris.
 • Guanys patrimonials.
1.600
 • Subjectes a retenció o ingrés a compte, excepte guanys patrimonials procedents de transmissions o reemborsos d’accions o participacions d’IIC en les quals la base de retenció no sigui procedent determinar-la per la quantia a integrar a la base imposable.
 • Rendes immobiliàries imputades.
 • Rendiments de Lletres del Tresor.
 • Subvencions per a l’adquisició d’habitatges de protecció oficial o de preu taxat.
 • Altres guanys patrimonials derivats d’ajuts públics
1.000
 • Rendiments del treball.
 • Rendiments del capital (mobiliari i immobiliari).
 • Rendiments d’activitats
  econòmiques.
 • Guanys patrimonials.
1.000
 • Subjectes o no a retenció o ingrés a compte.
 • Pérdues patrimonials.
<500
 • Qualsevol que sigui la seva naturalesa.

Comentaris al quadre:

La regla 2a i els seus límits són independents dels continguts en la regla 1a, actuant en tot cas com a criteri corrector de la regla 1a per a rendes d’escassa quantia.En conseqüència, si un contribuent no està obligat a declarar per raó de la naturalesa i quantia de les rendes obtingudes conforme als límits i condicions de la regla 1a, no serà procedent l’aplicació de la regla 2a. Quan, de l’aplicació dels límits i condicions de la regla 1a, el contribuent estigués obligat a presentar declaració, s’ha d’acudir a la regla 2a i els seus límits per verificar si opera l’exclusió de l’obligació de declarar en tractar-se de rendes d’escassa quantia.Tingui’s en compte que en la regla 2a no apareix enumerada la imputació de rendes.