Per als autònoms que es vegin afectats en la facturació per a les limitacions provocades pel Covid-19, podran sol·licitar una de les tres modalitats de prestació:

 1. Prestació per suspensió temporal de TOTA l’activitat:
  1. En cas que el govern apliqui una restricció que obligui al tancament de TOTA l’activitat (no permet facturació en aquest període)
  2. Caldrà estar al RETA abans de l’1 de gener de 2021
  3. Caldrà estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social (o posar-s’hi en un període de 30 dies)
  4. Es percebrà el 50% de la base mínima de cotització, des de l’adopció de la mesura i fins a l’últim dia del mes en que s’aixequin les mesures restrictives que obligaven al tancament de tota l’activitat
  5. No es pagaran els rebuts d’autònoms des l’adopció de la mesura de restricció, i fins a l’últim dia del mes següent a l’aixecament de la mesura (com a màxim fins el 31 de maig)
  6. És incompatible amb el treball per compte aliena, excepte que aquest sigui inferior a 1,25 vegades el salari mínim interprofessional
  7. En el cas de societats, és incompatible amb mantenir la nòmina de l’administrador o administradors de la societat durant el tancament
  8. El termini per a sol·licitar-la és de 21 dies naturals des de l’entrada en vigor de la resolució del tancament d’activitat
 2. Prestació per reducció de facturació:
  1. Caldrà estar al RETA en el moment de la sol·licitud i estar cotitzant per cessament d’activitat
  2. Caldrà estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social
  3. Caldrà fer una previsió de la facturació del primer semestre de 2021 (gener a juny) i es tindrà dret si:
   1. La facturació de gener-juny 2021 no supera el 50% de la facturació del segon semestre de 2019 (juliol a desembre 2019)
   2. No obtenir un benefici superior a 7.980€ durant el període gener a juny 2021
  4. Es percebrà el 70% de la base de cotització, que en cas de ser la mínima:
   1. Per als autònoms persona física: 661€ mensuals
   2. Per als autònoms societaris: 850€ mensuals
  5. Tot i que es pagaran els rebuts d’autònoms, la Seguretat Social retornarà els pagaments de la part de les contingències comuns
  6. El termini per a sol·licitar-la és fins al 21 de febrer si es vol tenir dret des de l’1 de febrer, o bé es podrà sol·licitar en qualsevol moment i es començarà a percebre a partir d’aquesta data
  7. És compatible amb el treball per compte aliena, en uns determinats supòsits, i suposarà la percepció del 50% de la base mínima en comptes del 70%.
 3. Prestació per a casos que no tinguin dret a les dues anteriors:
  1. Caldrà estar al RETA abans de l’1 d’abril de 2020
  2. Caldrà estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social (o posar-s’hi en un període de 30 dies)
  3. Caldrà fer una previsió de la facturació del primer semestre de 2021 (gener a juny) i es tindrà dret si:
   1. La facturació de gener fins a juny 2021 és inferior a la facturació del període entre gener i març 2020, és a dir, es compara el semestre vinent amb el primer trimestre de 2020.
   2. No obtenir un benefici superior a 6.650€ durant el període gener a juny 2021.
  4. Es percebrà el 50% de la base mínima de cotització:
   1. Per als autònoms persona física: 472€ mensuals
   2. Per als autònoms societaris: 607€ mensuals
  5. No es pagaran els rebuts d’autònoms
  6. En cas que no s’estigués cotitzant per cessament d’activitat, els que obtinguin aquesta mesura quedaran obligats a cotitzar per aquest concepte a partir del mes que finalitzi la percepció de la prestació
  7. El termini per a sol·licitar-la és fins al 21 de febrer si es vol tenir dret des de l’1 de febrer, o bé es podrà sol·licitar en qualsevol moment i es començarà a percebre a partir d’aquesta data
  8. És incompatible amb el treball per compte aliena, excepte que aquest sigui inferior a 1,25 vegades el salari mínim interprofessional