Dimecres va entrar en vigor el Reial decret llei en el qual es modifica la forma de càlcul de la Plusvàlua Municipal.

Context:

26 d’octubre: El Tribunal Constitucional declara inconstitucional la manera de calcular la Base Imposable de l’Impost Municipal sobre l’Increment del Valor dels Terrenys (la plusvàlua municipal).

10 de novembre: El govern aprova un Reial decret llei en el qual es modifica aquesta forma de càlcul.

El trets bàsics de la reforma son:

  • Si en la transmissió d’un terreny no es posa de manifest un augment de valor d’aquest, no hi haurà subjecció a l’impost. Aquest augment es determinarà per la diferència entre els valors de transmissió i adquisició segons els títols corresponents (o segons el valor comprovat per l’Administració).
  • La base imposable es determinarà multiplicant el valor del terreny segons el rebut de l’IBI per un coeficient, segons el nombre d’anys de tinença. Aquests coeficients s’aniran actualitzant cada any.
  • Si el contribuent pot acreditar -per la diferència entre el valor de transmissió i el d’adquisició- que l’augment de valor experimentat pel terreny és inferior al determinat per aplicació dels coeficients indicats en el punt anterior, podrà declarar aquesta Base Imposable inferior.

Et responem els dubtes:

Què passa amb els impostos que s’han liquidat abans del 26 d’octubre?

La sentència del Tribunal Constitucional i la mateixa norma deixen molts dubtes respecte al que passarà amb les situacions anteriors. Per tant, és recomanable revisar si l’impost pagat es pot reclamar, per exemple, en cas que no haguessin guanyat fermesa, o que el període de presentació de la qual encara no estigués finalitzat a la data de la nova llei.

Què passa amb els impostos liquidats entre el 26 d’octubre al 10 de novembre?

A causa del buit legal generat en aquest període, les plusvàlues meritades hauran de presentar la comunicació però, en principi, no tributaran.

Què passa amb els impostos liquidats passat el 10 de novembre?

Tributaran en funció del nou reial decret llei que ha entrat en vigor.