Què és un Pla d’Igualtat?

Un pla d’igualtat és un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de dur a terme una diagnosi de situació, que serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a l’empresa, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe, entre elles la salarial. Els plans d’igualtat fixen els objectius concrets d’igualtat que s’han d’assolir, les estratègies i les pràctiques que s’han d’adoptar per a la seva consecució, així com l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

Pla d'Igualtat entre homes i dones a les empreses.

L’origen de l’actual Pla d’Igualtat

El Real Decret-llei 6/2019, que es va publicar el 7 de març del 2019, contempla les obligacions de portar a terme un registre que hauran de fer les empreses per garantir la igualtat de tracte entre homes i dones, i va entrar en funcionament ja fa quasi un any.

Inicialment la llei 03/2007 que va ser pionera en tenir com a objectiu el principi d’igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones, però aquesta norma no va bastar, ja que va obtenir uns resultats molt discrets, i ha sigut necessari implantar una norma més exigent que garanteixi aquests objectius d’igualtat.

Què has de tenir en compte avui?

A partir del 07 de març 2021 les empreses de més de 100 persones treballadores, han d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat. Aquest pla ha de contenir mesures avaluables dirigides a eliminar els obstacles que impedeixen i dificultin la igualtat efectiva entre homes i dones.

Què ha d’incloure un Pla d’Igualtat?

Amb caràcter previ, s’ha d’elaborar un diagnòstic que ha de contenir matèries com  són els processos de selecció i contractació, classificació professional, formació, promoció, condicions de treball (inclosa l’auditoria salarial entre dones i homes), retribucions, i prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

Amb aquest diagnòstic, l’empresa facilita les dades i la informació necessària, que haurà de registrar, en l’anomenat “Registre de Plans d’Igualtat de les Empreses”, que és obligatori per les empreses que han de fer aquesta inscripció dels seus plans d’igualtat, en el mencionat registre.

La resta d’empreses, que tinguin inferior plantilla, menys de 50, per a elles, tindrà caràcter voluntari la presentació d’aquest registre.

Per a qui és obligatori el Pla d’Igualtat?

  • Empreses de més de 150 persones treballadores i fins a 250, ja van començar-ho a fer l’any passat. L’obligació començava a partir del 07-03-2020.
  • Empreses de més de 100 i fins a 150 persones treballadores, hauran de fer-ho a partir del 07-03-2021.
  • Empreses de 50 a 100 persones treballadores disposaran fins al 2022 per a realitzar-lo.

Les sancions per absència del Pla d’Igualtat

El no tenir fet aquest registre implicarà sancions de mínim 626 € i màxim 6.250 €.