Amb caràcter general, els immobles buits a tot l’estat espanyol tributen un 2% sobre el valor cadastral que apareix en el rebut de l’IBI. Aquesta tributació s’imputa com un rendiment més, concretament en el capítol d’imputació de renda dels immobles.

Aquesta regla general varia si ens els últims 10 anys hi ha hagut revisió de valor cadastral. En aquests casos, el 2% de tributació es redueix a l’1,1%, el que pot representar un estalvi molt significatiu per als contribuents.

En el cas concret de Vilanova i la Geltrú, l’última ponència sobre valors cadastrals es va fer el 2006. A efectes pràctics, això significa que l’última renda afectada per la tributació de l’1,1% era la de l’any passat -corresponent a l’exercici del 2016- i que per tant enguany (que fem la declaració de l’exercici del 2017) es passa a tributar al 2%.

A més, cal destacar que aquest augment de tributació d’immobles buits a Vilanova també pot provocar que, contribuents que fins ara no estaven obligats a fer la declaració de la Renda, ara sí l’hagin de fer només per aquest motiu.

Des de Gestingral demanem a tots els ciutadans que tinguin immobles buits a la capital del Garraf que s’assessorin bé abans de presentar la declaració de la Renda d’aquest any. D’aquesta manera evitaran maldecaps innecessaris i possibles sancions.

Si teniu qualsevol dubte o consulta, contacteu amb Gestingral (info@gestingral.com)

Con carácter general, los inmuebles vacíos en el estado español tributan un 2% sobre el valor catastral que aparece en el recibo del IBI. Esta tributación se imputa como un rendimiento más, concretamente en el capítulo de imputación de renta de los inmuebles.

Esta regla general varía si en los últimos 10 años ha habido revisión catastral. En estos casos, el 2% de tributación se reduce al 1,1%, lo que puede representar un ahorro muy significativo para los contribuyentes.

En el caso concreto de Vilanova i la Geltrú, la última ponencia sobre valores catastrales se hizo el 2006. A efectos prácticos, esto significa que la última renta afectada por la tributación del 1,1% era la del año pasado –correspondiente al ejercicio del 2016- y que, por lo tanto, este año (que hacemos la declaración del ejercicio 2017) se pasa a tributar al 2%.

Además, cabe destacar que este aumento de tributación de inmuebles vacíos también puede provocar que, contribuyentes que hasta ahora no estaban obligados a hacer la declaración de la Renta, ahora sí la deban hacer solo por este motivo.

Desde Gestingral pedimos a todos los ciudadanos que tengan inmuebles vacíos en la capital del Garraf que se asesoren bien antes de presentar la declaración de la Renta de este año. De esta manera evitarán dolores de cabeza innecesarios y posibles sanciones.

Si tenéis cualquier duda o consulta, podéis contactar con Gestingral. Estaremos encantados de poder ayudaros (info@gestingral.com)