Gestingral assessoria gestoria

*Els apartats de la nòmina poden presentar-se en aquest format o un altre, aquest és el més habitual.

La nòmina és el rebut que una empresa emet per al treballador, on acredita el pagament de les diferents quantitats de diners que conformen el sou d’aquest.

A continuació expliquem les parts d’una nòmina:

 1. Dades d’empresa: Nom fiscal, domicili, N.I.F i Codi de cotització a la Seguretat Social.
 2. Dades treballador: Nom complet, N.I.F, Número d’afiliació a la Seguretat Social, lloc de treball, categoria, grup de cotització i data d’antiguitat.
 3. Període de liquidació: Període que comprèn des del primer dia a l’últim que cobreix el sou especificat en aquesta nòmina.
 4. Meritacions (Sumen)
  • Percepcions salarials
   • Salari base: Retribució establerta pel Conveni col·lectiu.
   • Gratificacions extraordinàries: És el que es coneix com a paga extra, poden estar prorratejades durant els 12 mesos de l’any o cobrar-se en un mes concret.
   • Complements salarials: Concepte que retribueix la feina del treballador, poden venir donades pel conveni col·lectiu, com a compensació per la quantitat o qualitat de la feina o concedit per l’empresa de forma voluntària.
  • Percepcions no salarials
   • Indemnitzacions: Abonament que l’empresa fa al treballador per despeses que aquest ha pogut tenir a causa de la feina.
   • Prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social: Mesures que posa en funcionament la Seguretat Social per situacions del treballador.
   • Altres percepcions
 5. Deduccions (Resten)
  • Aportacions del treballador a les cotitzacions a la Seguretat Social i conceptes de recaptació conjunta:
   • Contingències comuns: Cotització de la Seguretat Social en conceptes varis.
   • Atur: Cotització de la Seguretat Social en conceptes d’atur.
   • Formació professional: Cotització de la Seguretat Social en conceptes varis de formació
   • Hores extres de força major: Cotització generada per hores extres de força major (2%)
   • Altres hores extres: Cotització generada per hores extres
   • I.R.P.F: Import sobre la Renda de les Persones Físiques. És l’avanç econòmic corresponent a la Declaració de la renta.
   • Avanços salarials: Es reflecteix un avanç de diners del salari en cas que el treballador l’hagi demanat i se li hagi concedit.
   • Altres deduccions.
  • Líquid total a percebre: La suma de totes les parts del punt 4 – la suma de totes les parts del punt 5. És la quantitat que se li ingressarà al treballador.
 6. Determinació de les bases de cotització: Tabla explicativa del calculo de las deduccions.
 7. Hores extres (total d’hores extres treballades durant el període), firma i segell de l’empresa.