A banda de les notificacions electròniques habituals de l’Agència Tributaria espanyola (AEAT) i de la Seguretat Social (TGSS), també cal tenir en compte l’obligació de rebre les notificacions de forma electrònica de la resta d’administracions, com poden ser les comunitats autònomes, les diputacions o els ajuntaments. En aquesta publicació centrem l’interès en les notificacions menys habituals, com són les de l’Agència Tributària Catalana (ATC) o de les diputacions.

Conseqüències fiscals del Brexit

Qui està obligat a rebre les notificacions electrònicament?

El passat dia 2 d’octubre del 2018 va entrar en vigor l’obligatorietat de rebre les notificacions per via electrònica referents als actes administratius que dirigeix l’Agencia Tributària de Catalunya en les seves actuacions, en els seus procediments tributaris i en la gestió recaptadora d’altres entitats i administracions públiques que tingui atribuïda o encomanada  mitjançant conveni o acord.

Els col·lectius que estan obligats a rebre les citades comunicacions són:

  • Persones jurídiques.
  • Entitats sense personalitat jurídica (per exemple comunitats de béns).
  • Aquells que exerceixen una activitat professional per a la qual es requereix la col·legiació obligatòria de, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada.
  • I els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’administració.

Quins organismes hi ha implicats i quina plataforma utilitzen?

La plataforma que utilitza l’Agència Tributària Catalana, les quatre Diputacions de Catalunya (Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida) i alguns ajuntaments (entre ells el de Vilanova i la Geltrú) és l’enotum.

Quin tipus de notificacions podem rebre i quines gestions podem fer?

Actualment les notificacions que es reben corresponen a sancions de trànsit, impagament de taxes d’escombraries, tributs o embargaments. Per tant, la necessitat de controlar aquestes notificacions és un fet, ja que les conseqüències de la no recepció poden ser altres sancions o embargaments per part de l’Agència.

Quin termini tenim per obrir la notificació?

Hi ha 10 dies naturals per tal d’accedir a la notificació, en cas de no accedir-hi es donarà per rebutjada, i mitjançant publicació edictal quedarà automàticament notificada.

I quines conseqüències pot tenir no estar-ne al cas?

Per tant, és un aspecte que cal tenir molt en compte i fer-ne el seguiment gairebé diari. En cas de no ser així, les conseqüències poden ser greus (com per exemple embargaments per impagaments o sancions per no atendre notificacions en els terminis establerts). Des de Gestingral fem el seguiment de les notificacions rebudes per a la tranquil·litat del nostre client.

Per a qualsevol qüestió o dubte al respecte, contacta amb el nostre equip.