Fins ara, les mares treballadores amb fills menors de 3 anys només tenien dret a una ajuda de 1.200 euros. Aquests diners es podien cobrar de cop a través de la Declaració de la Renda, o bé en dotze quotes mensuals de 100 euros.

Doncs bé, des de l’aprovació de la Llei dels Pressupostos -el passat 5 de juliol- existeix un nou ajut per a les progenitores. Concretament, des de principis d’estiu les mares treballadores tenen dret a 1.000 euros més anuals en el cas que portin els fills a la guarderia i justifiquin, per exemple, despeses com la de menjador.

Aquesta nova ajuda de fins a 1.000 € no es podrà cobrar anticipadament com és el cas dels fills menors de 3 anys (100 € mensuals) si no que serà una deducció que es practicarà a la declaració de la renda. A data d’avui no s’ha modificat el Reglament del IRPF i per tant no es saben encara les condicions com es practicarà. Pel que sembla, les guarderies informaran a Hisenda amb un model específic les dades dels alumnes i la mare ho haurà de consignar a la seva declaració.