L’aportació màxima al pla de pensions quedarà reduïda a 8.000 euros anuals a partir de l’1 de gener de 2015, segons la reforma fiscal aprovada pel govern espanyol, que al·lega que només un 4% dels contribuents feia aportacions substancialment superiors a aquesta quantitat.

Amb aquesta modificació, que té un impacte directe en la declaració de la Renda, queden eliminats els límits actuals, que delimitaven les aportacions màximes a 10.000 euros -per a persones de fins a 50 anys- i 12.500 euros -majors de 50-.

La reforma també inclou canvis en el rescat dels plans de pensions. Fins ara només es podien cobrar per motiu de jubilació, invalidesa, mort o per estar a l’atur i no cobrar ja cap prestació.

A partir de 2015, però, els contribuents podran retirar les seves aportacions quan ho desitgin sempre i quan faci 10 anys que contribueixen al pla de pensions. Desapareixen els motius. Es podrà rescatar el pla en el moment que es consideri convenient, encara que s’estigui en actiu i treballant.

Com funciona un pla de pensió?
Un pla de pensió és un producte d’estalvi que desgrava en la Renda. Les aportacions de capital es poden de forma periòdica o de cop a final d’any, i segons la base imposable de cada contribuent, permet estalviar de mitjana entre un 10 i un 40% en la declaració.

Autor: Albert Pujol, expert en plans de pensió de l’assessoria Gestingral

Las aportaciones máximas a los planes de pensiones quedarán reducidas a 8.000 euros a partir del 1 de enero de 2015, según la reforma fiscal aprobada por el gobierno español, que alega que sólo un 4% de los contribuyentes estaba realizando aportaciones sustancialmente superiores a dicha cantidad.

Con esta modificación, que tiene un impacto directo en la declaración de la Renta, quedan eliminados los límites actuales, que delimitaban las aportaciones máximas a 10.000 euros -para las personas de hasta 50 años- y 12.500 -mayores de 50-.

La reforma también incluye cambios en el rescate de los planes de pensiones. Hasta ahora sólo se podían cobrar por motivo de jubilación, invalidez, muerte o por estar en el paro y haber cobrado ya todas las prestaciones.

Sin embargo, a partir de 2015 los contribuyentes podrán retirar sus aportaciones cuando quieran siempre que lleven más de 10 años contribuyendo al plan de pensiones. Desaparecen los motivos. Se podrá rescatar el plan en el momento que se considere oportuno, aunque se esté en activo y trabajando.

Cómo funciona un plan de pensión?
Un plan de pensión es un producto de ahorro que desgrava en la Renta. Las aportaciones de capital se pueden realizar de forma periódica o de golpe a finales de año, y según la base impositiva de cada contribuyente, permite ahorrar de media entre un 10 y un 40% en la declaración.

Autor: Albert Pujol, experto en planes de pensiones de la asesoría Gestingral