Per aquest 2020 ja ha sortit publicades les noves ordenances per la taxa de recollida d’escombraries amb tres variacions respecte als anys anteriors:
– Increment d’un 20% sobre la taxa d’escombraries 2019
– S’elimina la bonificació pel pagament avançat
– Es suprimeix la subvenció del 30% per ser soci d’un gremi que tingui col·laboració amb l’ajuntament.

Taxa escombraries 2020

Com podem aplicar-nos alguna bonificació o sol·licitar alguna subvenció?

Ara es calcularà l’import de la taxa de recollida segons l’activitat (com es feia fins ara) i per tipus (tipus 1, tipus 2 i tipus 3) que seran els que marcarà si tens alguna bonificació o no.

 • Tipus 1: Tarifa aplicada a situacions no contemplades en el Tipus 2 i 3.
 • Tipus 2: En cas de ser soci d’un gremi que tingui col·laboració amb l’Ajuntament, es gaudirà d’un 20% de descompte sempre que també s’hagi utilitzat la deixalleria municipal “PUNT NET” o deixalleria mòbil almenys 13 vegades en dies diferents al llarg de l’any anterior.
 • Tipus 3: Tenir un o més contractes particulars amb empreses gestores de residus degudament legalitzades a través dels quals es gestioni un mínim del 30% del pes dels residus generats durant l’exercici que es demana la bonificació i haver utilitzat la deixalleria municipal “PUNT NET” o deixalleria mòbil almenys 13 vegades en dies diferents al llarg de l’any anterior.

CAL RECORDAR!

Que l’opció més recomanada és demanar una auditoria per tal que facin un càlcul real del volum de residus i per tant pagar la taxa pel que s’està generant, no pel que marca l’ordenança municipal. Aquesta auditoria té una vigència de 4 anys i només caldrà presentar una declaració jurada durant el primer trimestre dels 3 següents anys comunicant a l’Ajuntament que no hi ha hagut cap variació per tal de seguir gaudint d’aquest estalvi econòmic de l’import de la taxa.

Que aquelles activitats en què TOTA la gestió de la generació dels seus residus es porta directament un gestor autoritzat i prèvia justificació durant el primer trimestre de l’any tindran l’exempció de la taxa.

Existeixen ajuts econòmics per atendre situacions especials?

El fet de treure algunes de les bonificacions ve donat perquè l’ajuntament ofereix una sèrie d’ajudes que permeten obtenir descomptes en funció de la situació econòmica i social. El que poden afectar a les activitats són els dos següents:

 • Quan s’estigui realitzant obres en la via pública que afectin de forma directa a les activitats. El càlcul de l’ajut es realitzarà a la quota de la taxa de l’exercici en el qual s’està sol·licitant, calculant el percentatge que representa el temps de duració de l’obra sobre l’any natural.
 • Es concedirà un ajut, calculat sobre la quota de la taxa de l’exercici que se sol·licita, a les activitats que en l’any anterior hagin incrementat plantilla de treballadors amb contracte indefinit d’un centre de treball de Vilanova i la Geltrú:
  • Centre de treball amb 5 o menys treballadors
   • Increment 1 treballador: 10%
   • Increment 2 treballadors: 15%
   • Increment 3 o més treballadors: 25%
  • Centre de treball amb més de 5 treballadors
   • Increment fins a un 10% de treballadors: 10%
   • Increment entre un 10% i 25% de treballadors: 15%
   • Increment entre un 25% i 50% de treballadors: 30%
   • Increment més 50% de treballadors: 50%