Una excedència voluntària és la decisió que pren un treballador de suspendre la seva activitat laboral en l’empresa durant un període determinat o no.

CARACTERÍSTIQUES:

 • És voluntària pel treballador, ja que un cop aquest la demana passa a ser d’obligat compliment per a l’empresa.
 • Durant la vigència de l’excedència, el contracte treballador-empresa segueix en vigor, i per tant el treballador no pot demanar l’atur durant l’excedència.
 • El treballador no té l’obligació de justificar les raons o motius que li porten a sol·licitar-la. Sempre caldrà revisar el conveni col·lectiu per si indica algun altre requisit.
 • Durant l’excedència el treballador podrà treballar en una altra empresa (no del mateix sector).


QUAN ES POT DEMANAR?

Per demanar l’excedència voluntària cal:

 • Tenir un any d’antiguitat a l’empresa a la qual se li demana l’excedència.
 • No haver gaudit d’una altra excedència voluntària en els últims 4 anys.

COM ES SOL·LICITA?

 • S’ha d’informar a l’empresa per escrit, indicant la data en què s’inicia l’excedència.
 • Tot i que no hi ha un període específic de previ avís (a no ser que el conveni ho indiqui) es recomana fer-ho amb un mes d’antelació, per facilitar la continuïtat de l’activitat a l’empresa.

COM HA DE CONTESTAR L’EMPRESA?

L’empresa ha de contestar la sol·licitud del treballador de forma expressa i preferiblement de forma escrita. Com més detallada sigui la resposta menys espai a possibles mals entesos en el futur.

QUE PASSA AMB EL LLOC DE TREBALL?

El treballador en període d’excedència perd el seu lloc de treball però tindrà preferència a un lloc d’igual o de similar categoria professional que hi hagués disponible en l’empresa a partir de la finalització de l’excedència.

DURADA DE L’EXCEDÈNCIA

 • La durada pot ser no menor a quatre mesos i no superior a 5 anys.
 • És recomanable que treballador i empresari acordin una duració determinada, tot i que, el treballador podrà indicar una durada indeterminada sempre que no sigui menor a 4 mesos ni superior a 5 anys.
 • En cas de demanar l’excedència per un període inferior al màxim (per exemple 1 any), es podrà demanar una pròrroga.

FI DE L’EXCEDÈNCIA

 • Un cop el treballador decideixi finalitzar l’excedència haurà d’avisar a l’empresa amb un mes d’antelació.
 • L’empresa no ha de garantir la reincorporació immediata, sinó que l’empresa està obligada a cridar al treballador en cas de tenir una vacant d’igual o similar categoria professional abans que al mercat laboral, un cop s’ha fet la petició de reincorporació.
 • L’empresa està obligada a contestar la petició de reincorporació del treballador.
 • En cas que hi hagués una vacant i l’empresa negués la reincorporació es procediria a l’acomiadament del treballador. Aquest acomiadament funciona a tots els efectes com un acomiadament normal, amb les indemnitzacions pertinents i liquidacions.
 • Si després de superar els 4 anys d’excedència o la data indicada de finalització el treballador no sol·licita la reincorporació, perdrà el dret de preferència.