De la llei 3/2007, de 22 de març, se’n desprèn que és necessària una acció normativa dirigida a combatre totes les manifestacions encara subsistents de discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe i promoure la igualtat real entre dones i homes. És per aquest motiu que, tal i com es marca en aquesta llei, totes les empreses estan obligades al fet de promoure condicions que evitin l’assetjament sexual o discriminació per raó de sexe, arbitrant procediments per a la prevenció i donant resposta a les denúncies o reclamacions que es puguin donar.

El que implica a la pràctica per a les empreses, és la necessitat de disposar d’un pla d’igualtat o un protocol contra l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe. Tota empresa, per petita que sigui, ha de tenir el seu propi protocol per la prevenció i tractament de les situacions d’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe que es puguin donar en l’àmbit empresarial. L’objectiu d’aquest protocol és crear un ambient laboral que respecti la dignitat de les persones treballadores i on s’erradiqui qualsevol forma d’assetjament o discriminació il·lícita.

L’incompliment d’aquesta obligació es troba tipificat com a infracció molt GREU i pot ocasionar multes de des de 751€ fins als 7.500€, així com les obligacions d’assumir per part de l’empresa els imports de unes possibles baixes mèdiques que es poder donar a causa de l’assetjament.

Gestingral és al costat de les empreses i disposa d’un servei en l’àmbit laboral per ajudar a fer i implantar plans d’igualtat o protocols destinats a evitar condicions que evitin l’assetjament sexual o discriminacions per raó de sexe.