Seran deduïbles totes aquelles despeses necessàries per obtenir els rendiments. Aquestes es diferencien en dos grans grups:  

 • Grup A: despeses limitades, la suma de les quals no pot superar la quantia dels rendiments obtinguts. Per tant, no es pot obtenir un rendiment negatiu amb aquestes, i el resultat mínim serà de 0, quedant a compensar en exercicis posteriors les despeses que no es puguin deduir en aquest exercici. 
  • Despeses de conservació i reparació (excepte aquelles factures que siguin per l’ampliació o millora, ja que son considerades una inversió i es tindrien en compte en un eventual guany o pèrdua patrimonial. 
  • Interessos i altres despeses de finançament per adquisició o millora dels immobles en qüestió. 
 • Grup B: despeses que poden fer que s’obtingui un rendiment negatiu, ja que es dedueixen íntegrament en l’exercici en qüestió. 
  • Taxes i tributs: Els tributs com l’IBI, les escombraries i altres tributs no estatals, excepte els de caràcter sancionador. 
  • Serveis professionals: Factures d’assessoria i/o gestió, despeses ocasionades per la formalització de contractes, de defensa de caràcter jurídic, etc. 
  • Comunitat: Les quotes de comunitat, tant recurrents com extres. 
  • Subministraments: Factures de subministraments (aigua, llum, gas, etc.) que siguin necessàries per a l’obtenció de rendiments de lloguer de l’immoble. 
  • Assegurances: Els rebuts d’assegurances de l’immoble (cobertura contra incendis, robatoris,…). No són deduïbles les assegurances no afectes al lloguer, com podria ser les assegurances de vida del propietari. 
  • Altres despeses: Factures de serveis de neteja, manteniment de jardins, vigilància, porteria, serveis relacionats amb l’immoble, etc. 
  • Amortització de l’immoble: És deduïble l’amortització de l’immoble, consistent en el 3% del més gran dels dos següents: del valor cadastral de la construcció, o bé sobre el càlcul de la proporció que pertany al valor construcció en escriptures d’adquisició. 
  • Amortització del mobiliari: És deduïble l’amortització anual dels béns cedits a l’immoble, que han de constar en contracte i/o annex i sempre que siguin de vida útil superior a un any: electrodomèstics, mobiliari, etc. 

Alhora, cal tenir en compte que algunes de les despeses s’han de prorratejar segons els dies que hagi estat llogat l’immoble, deduint només aquells imports realment afectes a l’arrendament (i per tant, deixant sense deduir les despeses que s’han afectat en períodes sense lloguer). En determinats casos, tot i tenir períodes en què l’immoble no estigui ocupat per un tercer, les despeses serien plenament deduïbles.