En els darrers anys, a causa de la crisi, molts ciutadans estan optant per tramitar donacions en vida per estalviar-se la transmissió d’herències. La pretensió és clara; no pagar més del compte quan rebem els béns d’un difunt.

La realitat, però, és que en la gran majoria d’ocasions, les donacions en vida resulten molt més cares que les herències. En primer lloc, perquè el tipus impositiu sol ser més elevat. I en segon terme, perquè per les herències existeixen diverses deduccions que no s’apliquen en el cas de donació.

“Molta gent fa donacions i després se’n penedeix. Si el que rep l’herència és el fill, per exemple, o no pagarà res per la transmissió o pagarà molt poc”, assegura Patrícia Méndez, assessora de Gestingral, fent referència a una de les deduccions més habituals.

“Hi ha persones que diuen que no volen heretar perquè no tenen diners. Però no sempre s’ha de pagar, depèn dels casos. Per això és molt important dissenyar amb temps una estratègia”, afegeix la Patrícia, l’experta en herències de la gestoria de Vilanova.

Com afecta una herència en la declaració de la Renda?
Depèn del que s’hereti, però més aviat té poca incidència, ja que l’únic que es té en compte és la rendibilitat. Per exemple: si jo hereto un immoble, el que hauré de declarar a la meva renda és la seva rendibilitat (valor cadastral,…), però en cap cas em faran pagar proporcionalment el valor del domicili.

“El tema ja es complica més si es vol vendre l’immoble heretat. Però si l’únic que fem és heretar-lo, el procediment és senzill”, sentencia la Patrícia Méndez, que en tot cas recomana a les persones que es trobin en aquesta situació, que abans de passar pel notari, visitin un professional i “s’assessorin fiscalment” sobre quina és “la millor estratègia” per estalviar-se pagar més impostos del compte.

Si voleu escoltar l’entrevista sencera, la podeu trobar en aquest enllaç de Canal Blau FM:

Canal Blau FB

Si tens qualsevol dubte:

Més informació

En los últimos años, “gracias” a la crisis, muchos ciudadanos están optando por tramitar donaciones en vida para ahorrarse la tramitación de herencias. La pretensión es clara; no pagar más de la cuenta cuando recibimos los bienes de un difunto.

La realidad, sin embargo, es que en la gran mayoría de ocasiones, las donaciones en vida resultan mucho más caras que las herencias. En primer lugar, por que el tipo impositivo suele ser más elevado. Y en segundo término, por que para las herencias existen varias deducciones que no se aplican en el caso de donación.

“Mucha gente hace donaciones y luego se arrepiente. Si el que recibe la herencia es el hijo, por ejemplo, no pagará nada por la transmisión o pagará muy poco”, asegura Patricia Méndez, asesora de Gestingral, refiriéndose a una de las deducciones más habituales.

“Hay personas que dicen que no quieren heredar porque no tiene dinero. Pero no siempre se debe pagar, depende de los casos Por eso es muy importante diseñar con tiempo una estrategia”, añade Patricia, la experta en herencias de la gestoría de Vilanova.

¿Cómo afecta una herencia a la declaración de la Renta?
Depende de lo que se herede, pero tiende a tener poca incidencia, ya que lo único que se tiene en cuenta es la rendibilidad. Por ejemplo: si heredo un immueble, lo que debo declarar en mi renda es la rendibilidad (valor del cadastro,…), pero en ningún caso me harán pagar proporcionalmente el valor del domicilio.

“El tema ya se complica más si se quiere vender el immueble heredado. Pero si lo único que hacemos es heredarlo, el procedimiento es senzillo”, sentencia Patricia Méndez, que en todo caso recomienda a las personas que se encuentren en esta situación, que antes de pasar por el notario, visiten un profesional y “se asesoren fiscalmente” sobre la “mejor estrategia” para ahorrarse pagar más impuestos de la cuenta.

Si queréis escuchar la entrevista completa, la podéis encontrar en este enlace de Canal Blau FM:

Canal Blau FB

Si tienes cualquier duda:
Más informació