Les deduccions per a famílies nombroses o amb fills amb discapacitat són la gran novetat de la campanya de la Renda 2015. Resumint, la prestació dóna dret a les persones que es troben en aquesta situació familiar a cobrar 1.200 euros anuals, o alternativament, 100 cada mes.

Moltes famílies, per desconeixement, no han cobrat la prestació durant l’any. La solució, en aquests casos, passa per descomptar-se els diners de la declaració. Un tràmit aparentment senzill, però que a l’hora de la veritat, no ho és tant.

En primer lloc cal tenir en compte que, llevat de casos puntuals, aquesta prestació no apareix mai comptabilitzada en els esborranys. Des d’Hisenda s’excusen afirmant que no poden tenir coneixement d’aquestes situacions. O sigui, que ha de ser el mateix contribuent el que ho ha de modificar.

“Si acceptes l’esborrany i no ho modifiques, perds 1.200 euros. És així de lamentable”, explica Amadeu Pujol, administrador de Gestingral, l’assessoria de referència de Vilanova i el Garraf en declaració de la Renda.

A tot això s’hi afegeix una altra dificultat per cobrar la prestació per a famílies nombroses o fills amb discapacitat. I no és una altra que la falta d’adequació de la llei amb la realitat humana. Què passa amb les famílies que tenen dos fills, però de diferent matrimoni? Què passa amb famílies separades amb diversos fills?

Si et trobes en aquesta situació, no dubtis a contactar amb Gestingral