Són despeses deduïbles les que, convenientment justificades, es produeixen a l’exercici de l’activitat i són necessàries per a l’obtenció d’ingressos. Per exemple: subministraments, consum d’existències, despeses del personal, reparació i conservació, arrendament i amortitzacions d’actius, etc. 

Si es treballa des de casa, es poden deduir les despeses relacionades?  

 • Sí, sempre i quan estigui ben informat que part del domicili és el domicili des del qual es presta l’activitat, indicant el nombre de metres quadrats afectats i indicant el percentatge d’afectació. 

Quines despeses de casa són deduïbles?  

 • Les despeses de subministraments com ara l’aigua, gas, electricitat, telefonia i internet, en un percentatge del 30% sobre la proporció dels metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat, tret que s’emprovi un percentatge superior o inferior. 
 • Per exemple, en un immoble de 100 metres quadrats en que s’hagi informat a Hisenda que es realitza l’activitat en una de les estàncies que té un total de 15 metres quadrats, es podrà deduir el 30% de la proporció anterior: 15/100 = 15% del 30%, és a dir, el 4,5% dels imports de les factures. 
 • Caldrà tenir en compte el nombre de metres quadrats que es declaren com a activitat, a efectes del rebut d’escombraries comercials de cada ajuntament. 

Què passa si l’habitatge on es realitza l’activitat és llogat?  

 • Segons la normativa, s’haurà de demanar al propietari que realitzi una factura específicament per a això. És a dir, haurà de separar el lloguer en dos conceptes (ja que els lloguers destinats a l’activitat és una activitat subjecta a IVA i els lloguers destinats a habitatge estan exempts d’IVA). 

Es poden deduir les despeses d’àpats a restaurants i bars? 

 • Sí, sempre i quan: 
  • S’hagin produït durant el transcurs del desenvolupament de l’activitat econòmica, i quedi ben justificada la seva correlació amb els ingressos (per exemple, no s’acceptaria la deducció si l’àpat és a Madrid, i allà no hi tenim ni clients ni clients potencials). 
  • Siguin sempre en establiments de restauració que se situïn fora del municipi on hi hagi la residència habitual. 
  • Siguin sempre en dies laborals o en els que s’estigui efectivament treballant. 
  • Es paguin amb targeta o qualsevol altre tipus de justificació electrònica (no es permet la deducció d’aquestes despeses pagades en efectiu). 
 • Fins a quins imports es poden deduir? 
  • 26,67€/dia si no es pernocta, és a dir, si es retorna a l’habitatge habitual.
  • 53,34€/dia si es pernocta fora del domicili, però es fa dins de territori espanyol. 
  • 48,08€/dia si no es pernocta, és a dir, si es retorna a l’habitatge habitual, però la despesa d’àpat s’ha realitzat a fora de territori espanyol.
  • 91,35€/dia si es pernocta fora del domicili, i a més és fora del territori espanyol. 

Es pot deduir l’assegurança i l’assistència mèdica? 

 • Les assegurances per malaltia i l’assistència mèdica, així com les assegurances que cobreixen a la parella (si la hi ha i s’està casat) i als fills menors de 25 anys, també són deduïbles, sempre que aquests visquin sota el mateix sostre.
 • La pólissa d’assegurança ha d’estar a nom del titular de l’activitat, és a dir, ha de ser el prenedor.

Quin és l’import màxim a deduir anualment? 

 • 500 euros per a cada membre de la unitat familiar, ampliable a 1.500 euros si algun membre té discapacitat. 

Els interessos dels préstecs són deduïbles? 

 • Si es sol·licita un préstec o finançament per a adquirir qualsevol element que s’hagi d’utilitzar per a l’activitat, i que per tant, sigui una despesa necessària per a la obtenció dels ingressos, els interessos del préstec seran deduïbles com a despesa. 

Es pot deduir el cotxe a efectes de renda?  

 • Es podran deduir els vehicles turisme que estiguin 100% afectes a l’activitat, és a dir, que única i exclusivament s’utilitzin per a realitzar l’activitat econòmica, i en cap cas i en cap percentatge s’utilitzi per un ús privatiu. Caldrà poder acreditar aquest fet. 
 • Per aquest motiu, és poc habitual que es dedueixi la despesa per als vehicles turisme, ja que el cost de portar un control acurat del quilometratge i d’acreditar l’ús exclusiu a l’activitat és més costós que no pas la pròpia deducció. 
 • Es permet la deducció del vehicle turisme en determinades activitats, com per exemple en els casos d’agents comercials col·legiats. També, alguns vehicles mixtos (furgonetes, etc.) poden tenir una deducció diferent segons la situació exacta de l’activitat. 

Sí, ja que són una despesa necessària pel desenvolupament de l’activitat econòmica. 

 • Compres d’alimentació. 
 • Compres de roba. 
 • Tabac. 
 • Joies. 
 • Recàrrecs o sancions imposades per Hisenda o qualsevol altre organisme. 
 • Despeses que s’hagin produït en un període superior a quatre anys. 
 • Despeses realitzades en paradisos fiscals.