La Llei de Renda preveu una sèrie de deduccions, de fins a 1.200€, sempre es compleixin alguns requisits (com per exemple, tenir cotitzacions a la Seguretat Social) per a les següents situacions:

  • Famílies nombroses, que tinguin el carnet vigent
  • Famílies monoparentals, que tinguin el carnet vigent
  • Per a contribuents que el seu cònjuge tingui discapacitat i el cònjuge tingui unes rendes inferiors a 8.000€
  • Per a contribuents que tinguin un fill amb discapacitat i el fill tingui unes rendes inferiors a 8.000€
  • Per a contribuents que convisquin amb un progenitor (o els dos) amb discapacitat i que aquest tingui unes rendes inferiors a 8.000€

A més, en els casos de les famílies nombroses especials o amb més fills dels necessaris per a optar al carnet de família nombrosa, la deducció es veurà incrementada.