Coronavirus a l'àmbit laboral

15/03/2020 8:00

PUBLICACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA (LIMITACIÓ CIRCULACIÓ I TANCAMENT AL PÚBLIC D’ESTABLIMENTS)

S’ha publicat al BOE el Reial Decret que regula la declaració de l’estat d’alarma durant un període de 15 dies a tot l’Estat espanyol, i que ha entrat en vigor a la nit entre el dissabte 14 i el diumenge 15 de març.

Les principals mesures que incorpora i que afecten en l’àmbit laboral són les següents:

 • Limitació de la circulació de persones (article 7).

Només podran circular, a peu, en transport públic o en vehicle privat (el qual es podrà proveir de carburant en gasolineres), per a realitzar les següents activitats:

  • Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
  • Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
  • Desplaçament al lloc de treball per a efectuar la prestació laboral, professional o empresarial.
  • Retorn al lloc de residència habitual.
  • Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
  • Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances.
  • Per causa de força major o situació de necessitat.
  • Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa.
 • Contenció en l’àmbit educatiu i de formació (article 9).

Es suspèn l’activitat educativa presencial a tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells d’ensenyament, en centres públic o privats.

Durant el període de suspensió es mantindran les activitats educatives a distància i online.

 • Contenció en l’àmbit comercial, cultura, establiments i activitats recreatives, hostaleria i restauració i altres addicionals (article 10).

Es suspèn l’obertura al públic dels locals i establiments al detall, per tant sí que podran treballar a porta tancada.

Alhora, hi ha una sèrie d’establiments al detall que sí que podran obrir al públic:

  • Establiments d’alimentació, begudes i productes i béns de primera necessitat (únicament per a l’adquisició, i prohibint el consum dels aliments en els establiments).
  • Establiments farmacèutics.
  • Metges, òptiques i venedors de productes ortopèdics.
  • Venedors de productes higiènics.
  • Perruqueries.
  • Premsa i papereries.
  • Venedors de combustible per a l’automoció.
  • Estancs.
  • Venedors d’equips tecnològics i de telecomunicacions.
  • Venedors d’aliments per a animals de companyia.
  • Comerç per internet, telefònic o correspondència.
  • Tintoreries i bugaderies.

Alhora, es suspèn l’obertura al públic de museus, arxius, biblioteques, monuments, locals amb esdeveniments públics, i activitats esportives i d’oci (revisar Annex 1 del BOE per a més informació).

També se suspenen les activitats d’hostaleria i restauració (bars, restaurants, pubs, etc.), podent prestar exclusivament serveis a domicili.

Finalment, es suspenen també les revetlles, desfilades i festes populars.

ALTRES MESURES PREVISTES

Altres mesures han estat anunciades pel President del Govern espanyol, tot i que ha explicat que seran aprovades el proper dimarts dia 17 de març. Concretament ha anunciat 3 línies d’actuació, que caldrà desgranar una vegada sigui publicat el BOE corresponent:

 • Mesures de suport a treballadors, autònoms i empreses.
 • Mesures de flexibilització dels expedients temporals de regulació d’ocupació (ERTO).
 • Mesures de suport a l’activitat econòmica i a les empreses per garantir la liquiditat.

Des de Gestingral farem arribar les diferents mesures una vegada hagin estat publicades en BOE.

13/03/2020 23:20

OBLIGACIÓ DE TANCAR INSTAL·LACIONS ESPORTIVES, ESTABLIMENTS RECREATIUS I BARS I RESTAURANTS

El govern ha aprovat una mesura que obliga a una sèrie d’establiments a TANCAR DE FORMA OBLIGATÒRIA. Els establiments afectats per la mesura són els següents:

 • Estacions d’esquí i estacions de muntanya.
 • Instal·lacions esportives, gimnasos i clubs esportius.
 • Teatres, cinemes, sales de festa, discoteques, pubs, entre d’altres.
 • Bars, cafeteries, restaurants i altres establiments de restauració llevat d’aquells que estiguin integrats en un establiment hoteler o en centres sanitaris o socials residencials.
 • Establiments de joc (salons recreatius, casinos, bingos i qualsevol altres).
 • Parcs d’atraccions, parcs temàtics i qualsevol altre centre que realitzi activitats d’oci o de lleure.
 • La suspensió de tota classe d’activitats d’espectacles públics i activitats, en espais tancats altres que els esmentats en els apartats anteriors i en espais oberts.
 • Centres comercials, a excepció d’aquells establiments dedicats exclusivament a la venda de productes de consum habitual (alimentació, neteja i higiene) i d’aquelles àrees dels centres comercials amb la mateixa activitat.

La mesura és d’obligat compliment a partir de les 0:00h del dissabte 14 de març de 2020. Per accedir a la resolució cal fer clic aquí.

13/03/2020 14:00

QUINES ALTRES SOLUCIONS ES PODEN DUR A TERME COM A EMPRESA?

A banda de les ja indicades anteriorment, l’empresa pot acollir-se, encara que el seu conveni col·lectiu no ho contempli, unilateralment, a la normativa reguladora indicada en l’Estatut dels Treballadors, en el seu Article. 34, apartat 2.
Aquesta mesura consisteix en la possibilitat d’aplicar la distribució irregular de la jornada laboral, fins a un màxim d’un 10% de la jornada anual, sempre que el Conveni Col·lectiu d’aplicació no determini altre percentatge.
Atenent les circumstàncies actuals, es pot establir en els calendaris de treball aquesta distribució irregular de la jornada, en concret reduir la jornada en períodes de mínima activitat, amb l’objectiu d’acumular i realitzar aquestes hores en altres períodes de més activitat.

La compensació d’aquestes hores s’hauria de distribuir i compensar en el termini de dotze mesos a partir que es produeixin.
En el cas que el Conveni Col·lectiu d’aplicació indiqui altra forma d’aplicació, prevaldria la prevista en el conveni.

13/03/2020 12:27

ACTUALITZACIÓ SOBRE: Baixa laboral per afectacions pel Coronavirus.

A efectes del càlcul de la prestació de les baixes per Coronavirus, en que inicialment es preveien assimilar a accidents laborals només a partir del 12 de març, actualment s’ha ampliat a qualsevol cas d’afectació per infecció o confinament, independentment de la data de detecció o baixa mèdica.

13/03/2020 11:00

L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA CONCEDIRÀ AJORNAMENTS DES INGRESSOS DELS DEUTES TRIBUTARIS

Entre les mesures de suport financer transitori aprovades pel Govern per pimes i autònoms l’Agència Tributària, es concedirà l’ajornament dels ingressos dels deutes tributaris corresponents a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions amb data de presentació des del 13 de març del 2020 fins al 30 de maig del 2020.

Quines són les novetats?

 • Es podran ajornar TOTS els ingressos de deutes tributaris, entre les quals es troben els impostos del primer trimestre.
 • Període màxim de fraccionament de sis mesos. En l’import que es torni durant els tres primers mesos no se li aplicaran interessos.

El que de moment es manté igual, és el límit de 30.000 euros de deute global ajornat sense garanties.

13/03/2020 00:25

ACTUACIÓ PER EMPRESES I TREBALLADORS PER AFECTACIÓ PEL CORONAVIRUS

Què passa si un treballador està infectat o bé m’han confinat a casa obligatòriament?

El consell de Ministres del passat 10 de març passat va aprovar assimilar les situacions de treballadors, (laborals, per compte aliena o autònoms), infectats pel coronavirus o en aïllament preventiu a les d’aquells que hagin tingut un accident de treball, a efectes exclusius de la prestació econòmica.

Per tant els períodes d’aïllament o contagi de les persones treballadores a conseqüència del coronavirus (virus COVID-19) es considera una situació assimilada a l’accident de treball.

Aquestes baixes mèdiques seran emeses sempre pels Serveis Públics de Salut i la prestació és percebrà per un import igual al corresponent a l’accident de treball: el 75% des de l’endemà de la baixa medica, per totes les baixes emeses amb data 12 de març o posterior.

En el cas dels treballadors per compte aliena es podria arribar el 100% sempre que el conveni d’aplicació ho contempli, aquesta diferència de 25 punts l’assumiria l’empresa.

L’encarregat d’abonar la prestació en el cas dels treballadors continua sent l’empresa, que a posteriori s´ho deduirà en les corresponents assegurances socials.

Pels treballadors autònoms el pagament l’efectuaran les mútues col·laboradores o Entitats Gestores amb la que tingui concertada la cobertura d’Accidents de treball i malalties professionals, afegint que ben aviat ens comunicaran qualsevol modificació del procediment actual.

La cotització continuarà anant a càrrec de l’empresari i del treballador, tal com es fa habitualment.

I si l’empresa ha de tancar per efectes indirectes del Coronavirus?

Si l’empresa ha de tancar per falta clients, producció o proveïments s’hauria d’adaptar altres mesures: una d’aquestes podria ser la suspensió dels contractes de treball mitjançant el procediment de l’ERTE. Tot i així, està previst que en els propers dies s’aprovi alguna mesura al respecte, a efectes de poder gestionar de forma més eficient la documentació que es sol·licita en aquests casos.

Tant si es vol seguir aquest procediment, com si es considera una opció diferent, dependrà de la situació de cada empresa triar la mesura més adient.

I si un treballador no pot anar a treballar perquè ha de cuidar els seus fills?

Actualment no existeix un procediment específic habilitat per aquest cas, i per tant, de moment, cal cenyir-se a les situacions previstes habitualment:

 • Que l’empresa doni un permís sense salari al treballador per al dia/dies que no acudeixi al lloc de treball.

 • Que el treballador consumeixi dies de vacances pendents.

 • Possibles altres negociacions entre empresa i treballador.

I si és el treballador el què no vol acudir al centre de treball?

En aquest cas, el treballador no pot negar-se a acudir al centre de treball. Si es nega per por a ser contagiat o per qualsevol altre motiu, podria suposar una falta disciplinària, segons el que s’estableixi en el seu conveni col·lectiu.

Per a ampliar aquesta informació, tant en cas d’empresa com en cas de treballador, us aconsellem que us poseu en contacte amb nosaltres mitjançant el correu electrònic a laboral@gestingral.com o per telèfon al 93 814 16 87.