Són moltes les llars que compten amb la col·laboració d’empleats/ades de la llar, i molt sovint aquestes persones no estan donades d’alta a la Seguretat Social. Detallem la informació necessària per poder fer l’alta en el Règim d’empleats de la llar, així com informar del cost mensual de cotitzacions que representa.

Empleat/da de la llar. Què he de fer?

Avui en dia és habitual trobar una gran quantitat d’empleats i empleades de la llar en situació irregular. A continuació s’explica els costos que suposa la regularització laboral d’aquestes persones.

Per tal de poder fer l’alta del treballador empleat de la llar, s’ha de formalitzar l’alta a la Tresoreria General de la Seguretat Social de la pàgina web de la Seguretat Social. Necessitarem al mateix temps signar un contracte de treball, que podrà ser temporal o indefinit, a temps complet o a temps parcial, segons les necessitats.

La cotització a la Seguretat Social es calcula segons la quantia que de la retribució mensual al treballador/a de la llar, i per tant, el càlcul no es fa segons la jornada laboral (les hores treballades), sinó que es calcula la quota mensual a ingressar a la Seguretat Social segons el salari mensual retribuït.

A continuació es presenta el quadre de les cotitzacions i quotes a la Seguretat Social amb bonificació, segons els diferents trams salarials mensuals.

TRAM SALARIALBASE COTITZACIÓ 2019QUOTA SEG. SOCIAL AMB BONIFICACIÓ
Salari fins 240 €206 €51,66 €
Des de 240,01 € fins a 375 €304 €85,27 €
Des de 375,01 € fins a 510 €474 €118,88 €
Des de 510,01 € fins a 645 €608 €152,49 €
Des de 645,01 € fins a 780 €743 €186,34 €
Des de 780,01 € fins a 914 €877 €219,95 €
Des de 914,01 € fins a 1.050 €1.050 €263,34 €
Des de 1.050,01 € fins a 1.144 €1.097 €275,13 €
Des de 1.144,01 € fins a 1.294 €1.232 €308,99 €
Des de 1.294,01 €Fins a màxim 4.070 €973,95 €

És important formalitzar l’alta de forma prèvia en la Seguretat Social, per tal de no tenir cap risc amb la persona empleada en cas d’accident de treball o qualsevol altra contingència que pugui esdevenir.

Alhora, el fet de regularitzar la situació de l’empleat o empleada de la llar, provoca que quedin cobertes totes les contingències comunes (jubilació, maternitat, paternitat, incapacitat temporal, etc.), així com les contingències professionals (baixes per accident de treball i malaltia professional). Tot i això, la present cotització no cobreix la situació d’atur.

Per ampliar la informació o dubtes al respecte, pots contactar amb nosaltres a través de qualsevol dels nostres canals de comunicació.