En el cas que treballi com a autònom des de casa, per a deduir les despeses que tinc en el meu habitatge, caldrà que siguin subministraments i només podré deduir una petita part d’aquests, i només en el cas que hagi informat a Hisenda de l’afectació d’aquest habitatge. A més, cal tenir els possibles sobrecostos d’escombraries en els que es podria incórrer.

Sóc Autònoms. Com puc deduir les despeses de casa

Abans d’analitzar aquest tema sobre autònoms, cal tenir en consideració que s’han de complir les regles generals de deducció de despeses, i per tant, considerar que estan afectes a l’activitat i acreditar-les mitjançant una factura.

Vist això, hi ha una sèrie de factures que van relacionades amb el nostre habitatge, però que al treballar des de casa podrem deduir, com poden ser les factures d’aigua, gas, electricitat, internet o telefonia.

Per a deduir aquestes despeses cal tenir en compte les següents consideracions:

  • Cal que informem a Hisenda que aquest habitatge està parcialment afecte a l’activitat.
  • Cal tenir en compte que caldrà calcular els metres quadrats afectats a l’activitat (sense comptar els espais comuns).
  • Cal que siguin despeses de subministraments, com aigua, electricitat, etc.
  • Segons el criteri d’Hisenda, es pressuposa una afectació del 30% sobre els metres quadrats afectats a l’activitat.
  • La deducció serà només a efectes de la Renda (IRPF), i no seria deduïble en l’IVA.

Aquest criteri anterior d’afectació del 30%, és només una presumpció, per tant, admetrà que l’autònom contribuent dedueixi (i demostri) una afectació superior. O en cas contrari, Hisenda podrà considerar una deducció inferior al 30% si així ho demostra en una inspecció fiscal.

Per últim, i molt important: cal tenir en compte que, en cas de donar d’alta una activitat des de la pròpia llar, l’ajuntament corresponent podria sol·licitar el pagament de la taxa o preu públic d’escombraries comercials.

Un exemple per a il·lustrar el funcionament: Tinc una factura d’internet de 50€/mensuals. L’espai que utilitzo per a treballar des de casa és una petita habitació de 10 metres quadrats, dels 100 metres quadrats que fa el meu habitatge. Seguint el criteri d’Hisenda (presumpció d’afectació del 30%), només podria deduir 1,5€ de la factura de 50€ (només en IRPF), ja que el càlcul sortiria de fer el 30% del 10% de 50€.

Per tant, aquesta mesura aprovada en la Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom, que va entrar en vigor l’1 de gener de 2018, és realment molt poc efectiva i moltes vegades suposa més cost la pèrdua de temps de recollir i aportar les factures, que no pas l’import efectivament deduït. Tot això a banda dels possibles costos en els que es podria incórrer arrel de les taxes i preus públics d’escombraries.