Quins requisits es necessiten complir per donar-se d’alta d’autònom? 

 • Ser major de 18 anys o major de 16 en cas d’estar emancipat.  
 • Realitzar una activitat econòmica empresarial o professional a títol lucratiu i per compte propi. 
 • Desenvolupar dita activitat de manera habitual, com una font d’ingressos principal o secundaria. 
 • Emetre factures pels lliuraments de productes o prestacions de serveis que realitzis. 

Quan s’està obligat a donar-se d’alta d’autònom a la Seguretat Social?  

 • Sempre que es compleixi qualsevol dels següents requisits: 
  • La facturació sigui igual o superior al salari mínim interprofessional (SMI), és a dir, 15.876€ anuals (que serien 1.134€ al mes en 14 pagues i 1.323€ en 12 pagues). 
  • Hi hagi habitualitat en l’activitat, és a dir, sempre que l’activitat es produeixi en els mateixos marges temporals (per exemple emetre una factura un cop al mes o cada dos mesos). 
  • Hi hagi un establiment obert al públic. 

Quan s’està obligat a donar-se d’alta d’activitat a Hisenda? 

 • Sempre.