“Hem tingut casos d’empreses a les que se li ha retirat tot l’IVA suportat d’un any”

Xavier Ribas

L’Agència Tributària, des de fa dos anys, només es comunica amb les societats mercantils i limitades (SL) a través de la bústia digital, el que es coneix tècnicament com la Direcció Electrònica Habilitada (DEH).

Amb aquest sistema de comunicació, l’administració ha guanyat agilitat –ha deixat de fer els enviaments en paper- però a la vegada també ha complicat molt la vida a les societats limitades, ja que a més de tirar endavant el negoci, ara també han de centrar part dels seus esforços a revisar els correus que arriben a través de la bústia digital.

“El contribuent té l’obligació de consultar de forma periòdica la DEH per veure si l’Agència Tributària els ha comunicat alguna notificació o requeriment de dades”, explica Xavier Ribas, assessor de Gestingral.

Precisament els problemes arriben quan l’empresari no vigila periòdicament aquesta bústia digital. L’administració dóna un termini de 10 dies a les empreses perquè obrin el correu. I després d’aquesta desena de dies, des de l’Agència Tributària és dóna per llegida la notificació i es comença a desplegar el procediment, encara que l’empresari no hagi obert la bústia digital.

També embargaments del compte

“Hem conegut molt disgustos per aquest tema. Per exemple, coneixem casos de societats a les quals se’ls hi ha retirat tot l’IVA suportat d’un any pel simple fet de no haver respost a una notificació sobre l’impost”, afirma Ribas, que afegeix: “En altres casos hem vist empreses a les quals se’ls hi ha embargat els comptes, també per no revisar la Direcció Electrònica Habilitada”.

Davant les dificultats que tenen moltes empreses per poder tenir controlades totes aquestes notificacions, Gestingral ofereix la possibilitat de controlar els avisos que arriben a través de la DEH i fer-los arribar als empresaris, prevenint així problemes posteriors.

En els darrers anys s’estan prodigant les reformes i canvis fiscals, i en conseqüència, també estan augmentant les notificacions que afecten tant a societats limitades de llarga trajectòria com les constituïdes recentment. “Al final l’empresari s’ha de centrar en el seu negoci i guanyar diners. I la càrrega administrativa és millor deixar-la als professionals i tenir la seguretat que estàs en bones mans”, conclou Xavier Ribas.

Impost de societats a partir de l’1 de gener

Entre aquestes novetats fiscals que s’han aprovat darrerament, des de Gestingral es recorda que a partir de l’1 de gener de 2016 les SCP hauran de tributar per impost de societats –com les SL- i per tant hauran de tenir una comptabilitat completa dels seus comptes. Aquesta modificació –que serà tractada en un proper article més extens- afegirà càrrega administrativa als negocis petits i complicarà molt el seu sistema de gestió. Per això, des de Gestingral recomanem a totes les SCP que consultin el més aviat possible la seva situació amb professionals per evitar possibles sancions en el futur.

Si tens qualsevol dubte, contacta amb nosaltres

“Hemos tenido casos de empresas a las que se les ha retirado todo el IVA soportado de un año”

La Agencia Tributaria, desde hace dos años, solo se comunica con las sociedades mercantiles y limitadas (SL) a través del buzón digital, lo que se conoce técnicamente como la Dirección Electrónica Habilitada (DEH).

Con este sistema de comunicación, la administración ha ganado agilidad -ha dejado de hacer los envíos en papel- pero a la vez también ha complicado mucho la vida a las sociedades limitadas, ya que además de tirar para adelante el negocio, ahora también deben centrar parte de sus esfuerzos en revisar los correos que llegan a través del buzón digital.

“El contribuyente tiene la obligación de consultar de forma periódica la DEH para ver si la Agencia Tributaria le ha comunicado alguna notificación o requerimiento de datos”, explica Xavier Ribas, asesor de Gestingral.

Precisamente los problemas llegan cuando el empresario no vigila periódicamente el buzón digital. La administración fija un máximo de 10 días a las empresas para que abran el correo. Y después de estos días, la Agencia Tributaria da por leída la notificación y empieza a desplegar el procedimiento, a pesar de que el empresario no haya abierto el buzón.

También embargamiento de la cuenta

“Hemos conocido muchos disgustos por este tema. Por ejemplo conocemos casos de sociedades a las cuales se les ha retirado todo el IVA soportado de un año por el simple hecho de no haber respondido a una notificación sobre el impuesto”, afirma Ribas, que añade: “En otros casos hemos vistos empresas a las cuales se les ha embargado las cuentas, también por no revisar la Dirección Electrónica Habilitada”.

Ante las dificultades que tienen muchas empresas para poder tener controladas todas estas notificaciones, Gestingral ofrece la posibilidad de controlar los avisos que llegan a través de la DEH y hacerlos llegar a los empresarios, previniendo así problemas posteriores.

En los últimos años se están prodigando reformas y cambios fiscales, y en consecuencia, también están aumentando las notificaciones que afectan tanto a sociedades limitadas de larga experiencia como las constituidas recientemente. “Al final el empresario debe centrarse en su negocio y ganar dinero . Y la carga administrativa es mejor dejarla a profesionales y tener la seguridad que estás en buenas manos”, concluye Xavier Ribas.

Impuesto de sociedades a partir del 1 de enero

Entre las novedades fiscales que se han aprobado recientemente, des de Gestingral se recuerda que a partir del 1 de enero de 2016 las SCP deberán tributar por impuesto de sociedades -como las SL- y, por tanto, deberán tener una contabilidad completa de sus cuentas. Esta modificación -que será tratada en un próximo artículo de forma más extensa- añadirá carga administrativa a los negocios pequeños y complicará mucho su sistema de gestión. Por eso, desde Gestingral recomendamos a las SCP que consulten lo más rápido posible su situación con profesionales para evitar posibles sanciones en el futuro.

Si tienes cualquier duda, contacta con nosotros