L’import que es paga, és a dir, és l’import del rebut mensual de la Seguretat Social en concepte de cotització. 

Bases de cotització d’autònoms:

Any 2022 Base cotització Tipus cotització Quota cotització 
Mínima 960,60€ 30,60% 290,94€ 
Màxima 4.139,40€ 30,60% 1.266,66€ 

Bases de cotització d’autònoms societàris:

Any 2022 Base cotització Tipus cotització Quota cotització 
Mínima 1.234,86€ 30,60% 377,87€ 
Màxima 4.139,40€ 30,60% 1.266,66€ 
2023
 TRAMSRENDIMENTS

ANUALS

NETS

BASE MÍNIMAQUOTA MÍNIMABASE MÀXIMAQUOTA MÀXIMA
TAULA REDUIDA1Inferiors a 670€751,63 €230 €/mes849,66  €260 €/mes
2Entre 670€ fins 900€849,67 €260 €/mes900,00 €275,40 €/mes
3Entre 900€ i 1.166,70€898,69 €275 €/mes1.166,70 €357,07 €/mes
TAULA GENERAL1Entre 1,166,70€ i 1.300€950,98 €291 €/mes1.300,00 €397,80 €/mes
2Entre 1.300€ i 1.500€960,78 €294 €/mes1.500,00 €459,00 €/mes
3Entre 1.500€ i 1.700€960,78 €294 €/mes1.700,00€520,20 €/mes
4Entre 1.700€ i 1.850€1.013,07 €310 €/mes1.850,00 €566,10 €/mes
5Entre 1.850€ i 2.030€1.029,41 €315 €/mes2.030,00 €621,18 €/mes
6Entre 2.030€ i 2.330€1.045,75 €320 €/mes2.330,00 €712,98 €/mes
7Entre 2.330€ i 2.760€1.078,43  €330 €/mes2.760,00 €844,56 €/mes
8Entre 2.760€ i 3.190€1.143,79 €350 €/mes3.190,00 €976,14 €/mes
9Entre 3.190€ i 3.620€1.209,15 €370 €/mes3.620,00 €1.107,72 €/mes
10Entre 3.620€ i 4.050€1.274,51 €390 €/mes4.050,00 €1.239,30 €/mes
11Entre 4.050€ i 6.000€1.372,55 €420 €/mes4.139,40 €1.266,66 €/mes
12Més de 6.000€1.633,99 €500 €/mes4.139,40 €1.266,66 €/mes

A principis d’any o quan un autònom es doni d’alta haurà de comunicar la previsió d’ingressos anuals, per tal de posicionar-se en un dels 15 trams. Aquesta estimació inicial es regularitzarà amb els rendiments nets* amb la Declaració de la Renda.

Les bases de cotització mensuals escollides dintre de  cada any tindran caràcter de provisional, fins que es procedeixi a la seva regularització, un cop feta la declaració de la renda.

Si l’estimació de l’autònom fos inferior a la real, es procedirà a fer una regularització sense cap recàrrec, i si fos a retornar, es farà d’ofici per part de la tresoreria de la seguretat social.

*Què s’entén per rendiments nets?

Els rendiments nets es calcularan deduint dels ingressos de totes les despeses produïdes en l’exercici de l’activitat i necessàries per a l’obtenció dels ingressos de l’autònom. Sobre aquesta quantia, se li aplicarà addicionalment una deducció per despeses genèriques del 7% (3% en el cas d’autònoms societaris). El resultat seran els rendiments nets i aquesta xifra és la que determinarà la base de cotització i la quota corresponent.

Sí, es podran canviar CADA DOS MESOS a partir de 2023.

Es perden les bonificacions (si n’hi hagués) i es pagaran recàrrecs i interessos (fins al 20%).  

És una bonificació per als nous autònoms per la qual, en lloc de pagar una quota completa a la Seguretat Social (que per a l’exercici 2022 és de 293,94€), aquesta es veu reduïda durant un període de 2 anys:

68,00€ 12 PRIMERS MESOS 
144,49€ 6 MESOS SEGÜENTS 
208,81€ 6 MESOS SEGÜENTS 
TOTAL 24 MESOS 
  • En cas que la persona que es doni d’alta d’autònoms sigui una dona menor de 35 anys o un home menor de 30 anys, la quota dels 6 últims mesos es veurà allargada 12 mesos de més, i per tant, la bonificació tindrà un període total de 3 anys:
68,00€ 12 PRIMERS MESOS 
144,49€ 6 MESOS SEGÜENTS 
208,81€ 18 MESOS SEGÜENTS 
TOTAL 36 MESOS 

Quins requisits s’han de complir per optar a la bonificació de l’autònom?

  • No haver estat donat d’alta d’autònom anteriorment.
  • En cas d’haver-ho estat:
    • Que hagin passat 2 anys des de l’última vegada que havies estat d’alta, si no hi ha hagut bonificació prèviament.
    • Que hagin passat 3 anys des de l’última vegada que havies estat d’alta, en cas de que anteriorment s’hagués gaudit de la bonificació.

Aquells treballadors per compte d’altri que iniciïn una activitat per compte pròpia per primera vegada a la seva vida, o bé, no haguessin estat en alta d’autònom en els dos últims anys (i no haguessin tingut bonificació aplicada, si haguessin tingut bonificació haurien de passar 3 anys) pagaran 80€/mes el primer any, prorrogable a 12 mesos si tenen ingressos inferiors al Salari Mínim Interprofessional (1.000€/mes).

  • Els autònoms que a 1/01/2022 tinguin 47 anys i una base de cotització inferior a 2.077,80€, no podran escollir una base superior a 2.113,20€.  
  • Els autònoms que a 1/01/2022 siguin més grans de 48 anys, només podran escollir una base de cotització entre 1.035,90€ i 2.113,20€. 
  • De la mateixa manera, els autònoms més grans de 50 anys que acumulin, com a mínim, 5 anys cotitzats, hauran d’escollir una base de cotització entre 960,60€ i 2.113,20€. 

L’objectiu d’aquestes limitacions és que els autònoms que hagin cotitzat amb una base mínima al llarg de la seva vida laboral, no augmentin les seves bases en els últims anys en actiu per rebre una pensió superior. 

 Mínima Màxima 
Quota autònom 960,60€ x 30,60% 

290,94€ 

4.139,40€ x 30,60% 

1.266,66€ 

Quota autònom societari 1.234,86€ x 30,60% 377,87€ 4.139,40€ x 30,60% 

1.266,66€ 

Autònoms més grans de 47 anys amb base cotització < 2.052€. 960,60€ x 30,60% 

290,94€ 

2.113,20 x 30,60% 

646,64€ 

Autònoms més grans de 48 anys. 1.035,90€ x 30,60% 

316,99€ 

2.113,20 x 30,60% 

646,64€ 

Altres FAQS que et poden interessar: