• Estar en situació d’atur. 
  • Tenir pendent de rebre, en la data de sol·licitud, almenys 3 mensualitats. 
  • No haver fet ús de la capitalització, en qualsevol de les seves modalitats, en els 4 anys anteriors. 
  • No haver compatibilitzat la prestació d’atur amb treball per compte propi durant els últims 24 mesos. 
  • Iniciar l’activitat en el termini màxim d’1 mes des de la resolució de concessió del dret i, sempre, en data posterior a la sol·licitud.