Tot i que, com explicàvem anteriorment, es tracta d’una declaració informativa i no recaptatòria, les conseqüències de la falta de presentació o la presentació fora de termini poden ser molt greus: 

  • Quan es requerit per l’Administració: 
    • Sanció de 5.000€ per a cada dada o conjunt de dades que s’haguessin hagut de declarar, o declarats de forma incompleta, inexacta o falta, amb un mínim de 10.000€ per sanció. 
    • Caldrà incloure aquests imports no declarats com a guany patrimonial no justificat en la Renda de l’últim exercici no prescrit. S’estableix una sanció específica del 150% de la quota íntegra corresponents al guany patrimonial no justificat. 
  • Quan es regularitza per voluntat del contribuent: 
    • Sanció de 100€ per a cada dada o conjunt de dades que es declarin fora de termini, amb un mínim de 1.500€ per sanció. 
    • Caldrà incloure aquests imports no declarats com a guany patrimonial no justificat en la Renda de l’últim exercici no prescrit, i liquidar l’import corresponent al recàrrec per presentació extemporània de la renda.