Fins a 30.000€ sense necessitat d’aportar un aval bancari o garantia hipotecaria. Aplicant un interès del 3,75% de l’import a liquidar, segons els dies que s’aplaci el pagament. 

  • El període màxim d’aplaçament serà de 12 mesos per a autònoms i de 6 mesos per a societats. 
  • Si el deute és superior a 30.000 euros, caldrà aportar aval bancari o garantia hipotecaria i s’aplicarà un interès del 3,00% de l’import a liquidar, segons els dies que s’aplaci el pagament. 
    • El període màxim de l’aplaçament serà de 36 mesos, a valorar segons les garanties aportades.