• S’haurà de tributar pel valor capitalitzat, fent una complementària de l’exercici en que es va percebre.