• Els autònoms que a 1/01/2022 tinguin 47 anys i una base de cotització inferior a 2.077,80€, no podran escollir una base superior a 2.113,20€.  
  • Els autònoms que a 1/01/2022 siguin més grans de 48 anys, només podran escollir una base de cotització entre 1.035,90€ i 2.113,20€. 
  • De la mateixa manera, els autònoms més grans de 50 anys que acumulin, com a mínim, 5 anys cotitzats, hauran d’escollir una base de cotització entre 960,60€ i 2.113,20€. 

L’objectiu d’aquestes limitacions és que els autònoms que hagin cotitzat amb una base mínima al llarg de la seva vida laboral, no augmentin les seves bases en els últims anys en actiu per rebre una pensió superior. 

 Mínima Màxima 
Quota autònom 960,60€ x 30,60% 

290,94€ 

4.139,40€ x 30,60% 

1.266,66€ 

Quota autònom societari 1.234,86€ x 30,60% 377,87€ 4.139,40€ x 30,60% 

1.266,66€ 

Autònoms més grans de 47 anys amb base cotització < 2.052€. 960,60€ x 30,60% 

290,94€ 

2.113,20 x 30,60% 

646,64€ 

Autònoms més grans de 48 anys. 1.035,90€ x 30,60% 

316,99€ 

2.113,20 x 30,60% 

646,64€