• Es podran deduir els vehicles turisme que estiguin 100% afectes a l’activitat, és a dir, que única i exclusivament s’utilitzin per a realitzar l’activitat econòmica, i en cap cas i en cap percentatge s’utilitzi per un ús privatiu. Caldrà poder acreditar aquest fet 
  • Per aquest motiu, és poc habitual que es dedueixi la despesa per als vehicles turisme, ja que el cost de portar un control acurat del quilometratge i d’acreditar l’ús exclusiu a l’activitat és més costós que no pas la pròpia deducció. 
  • Es permet la deducció del vehicle turisme en determinades activitats, com per exemple en els casos d’agents comercials col·legiats. També, alguns vehicles mixtos (furgonetes, etc.) poden tenir una deducció diferent segons la situació exacta de l’activitat.