Comptabilitat

Per a poder efectuar una correcta consultoria i la millor planificació fiscal, cal poder gaudir d’una comptabilitat que sigui real, veraç i que estigui al dia. En aquest sentit, des de Gestingral oferim un servei comptable, que s’adapta a la manera de treballar de la teva empresa, i que dóna resposta completa a les necessitats d’aquesta: 

Consultoria: informes tècnics 

A través de la comptabilitat actualitzada i real, podem fer anàlisi dels balanços i comptes de pèrdues i guanys, realitzant estudis de ratis, valoració d’empreses i detecció d’aspectes que puguin resultar problemàtics per al correcte desenvolupament de l’empresa. 

Assessorament en el tancament comptable 

Un dels nostres punts forts són l’assessorament que realitzem en el pre-tancament i en el tancament comptable, tant abans d’acabar l’exercici com una vegada finalitzat per acabar de fer els últims ajustaments que corresponguin. 

Confecció de la comptabilitat 

El nostre equip de comptables confeccionarà la comptabilitat de la teva societat de forma que aquesta pugui ser utilitzada per a l’anàlisi de la seva empresa i per a l’optimització fiscal. 

Aportant-nos les factures de compres, vendes, extractes bancaris i altres documents necessaris, podrem confeccionar la seva comptabilitat de forma externa a la seva empresa, i per tant, rebaixant els costos que pugui tenir per aquest factor. 

Per altre banda, sempre mirem d’optimitzar aquest procediment, bonificant si els registres de compres i de vendes són aportats en format Excel, i fent-ho de la mateixa manera per als extractes bancaris (o bé amb Norma 43).

Revisió i supervisió de la comptabilitat 

En cas que la teva empresa ja compti amb una àrea administrativa-comptable, des de Gestingral ens encarreguem de revisar i supervisar la comptabilitat d’aquesta, assessorant en aquells aspectes que siguin desconeguts o dubtosos i fent que la comptabilitat reflecteixi la realitat correcta. 

D’aquesta manera, amb el constant contacte amb el nostre equip d’assessors comptables, podem donar sortida a tots els dubtes que hagin estat generats des de l’àrea administrativa-comptable de l’empresa de forma immediata. 

Fent-nos arribar els balanços i els comptes de pèrdues i guanys, juntament amb les consultes concretes que es generin, podrem oferir un servei òptim. 

Presentació de llibres comptables 

En compliment de les obligacions comptables i de registre d’aquests, des de Gestingral ens encarreguem de la presentació dels llibres comptables i dels Comptes Anuals (CCAA) en el Registre Mercantil (o similars: cooperatives, etc.) en el termini establert.

Equip de professionals en Comptabilitat