Ajudes Covid-19 vigents a Catalunya

El govern estatal ha publicat la normativa que regula el bono jove de lloguer 2022, normativa que s’ha de desenvolupar, i si es considera oportú modificar, per les Comunitats Autònomes

REQUISITS:

 • Tenir entre 18 i 35 anys
 • Tenir uns ingressos no superiors a 24.318,84€ anuals (14 pagas)
 • Renta màxima de lloguer de 600€ (les Comunitats Autònomes poden augmentar aquest valor fins 900€/mensuals)
 • El lloguer ha de recaure en l’habitatge habitual

QUANTIA: 250€ mensuals durant dos anys.

CONVOCATÒRIA: pendent de convocatòria per part de la Generalitat de Catalunya. Si es concedeix, té caràcter retroactiu des de el 1 de gener de 2022.

 • Hauran de mantenir-se d’alta d’activitat fins, com a mínim, el 31 de gener de 2022
 • Les bonificacions seran les següents:
  • Octubre 2021: 90% de bonificació
  • Novembre 2021: 75% de bonificació
  • Desembre 2021: 50% de bonificació
  • Gener 2022: 25% de bonificació
  • Febrer 2022: sense bonificació
 • Per als autònoms que se’ls prohibeixi desenvolupar la seva activitat per motius sanitaris (restriccions governamentals).
 • Incompatible amb treball per compte aliena si aquest supera 1,25 el Salari Mínim Interprofessional (SMI)
 • Exoneració del 100% per al període de prohibició i fins l’últim dia del mes següent en que s’hagi aixecat la mesura restrictiva
 • Prestació del 70% de la base mínima de cotització
 • Que tinguin una caiguda d’ingressos del 50% entre el 3r i 4rt trimestre de 2021 en comparació amb el 3r i 4rt trimestre de 2019
 • Que tinguin un rendiment net màxim de 8.070€ en el període del 3r i 4rt trimestre de 2021
 • Que, havent cotitzat per cessament d’activitat, tingui durada vigent de la prestació per cessament
 • Incompatible amb treball per compte aliena si aquest supera 1,25 el Salari Mínim Interprofessional (SMI)
 • Els ingressos nets procedents del treball per compte pròpia conjuntament amb els ingressos del treball per compte aliena no podran superar 2,2 vegades l’SMI
 • S’haurà d’ingressar la quota d’autònom, però aquesta serà retornada per la mútua juntament amb l’abonament de la prestació
 • Prestació del 70% de la base mínima de cotització (si alhora hi ha treball per compte aliena passa a ser d’un 50%)
 • Que no tingui dret a percebre la prestació explicada en l’apartat anterior, referent a l’article 10.
 • Que a 30 de setembre estigués percebent alguna de les prestacions vigents
 • Que tinguin una caiguda d’ingressos del 75% en el 4rt trimestre en comparació amb el 4rt trimestre de 2019
 • Que tinguin un rendiment net màxim de 5.040 € en el període del 3r i 4rt trimestre de 2021
 • Incompatible amb el cobrament de retribució per compte aliena, rendiments d’una societat o percepció d’una altra prestació de la Seguretat Social (excepte que ja fos compatible)
 • S’haurà d’ingressar la quota d’autònom, però aquesta serà retornada per la mútua juntament amb l’abonament de la prestació
 • Prestació del 50% de la base mínima de cotització

REQUISITS: Els professionals autònoms i pimes titulars d’un establiment d’oci nocturn, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques, que han estat obligades al tancament dels seus espais tancats en base a la RESOLUCIÓ SLT/3787/2021, de 23 de desembre, per la qual s’estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, Resolució que obliga al sector de l’oci nocturn, a suspendre la seva activitat.

S’entenen com a establiments dedicats a l’oci nocturn: discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals, karaokes i discoteques de Joventut (que puguin acreditar dita condició amb la llicencia municipal especifica).

QUANTIA: depèn del nombre de treballadors

 • 15.000€ per a establiments de menys de 10 treballadors.
 • 50.000€ per a establiments de 10 o més treballadors i aforament de menys de 1.300 persones.
 • 120.000€ per a establiments de 10 o més treballadors i aforament de 1.300 persones o més.

CONVOCATÒRIA: des de les 9.00h del 25 de gener de 2022 a les 14.00h del 4 de febrer de 2022

Requisits per a optar a la subvenció:

 • Haver patit una baixada de la facturació de més del 30% comparant el 2020 respecte a l’exercici 2019 (aquest requisit no l’han d’acreditar aquelles persones físiques que tributin amb el règim d’estimació objectiva -mòduls-).
 • No haver tingut resultat net negatiu, és a dir, pèrdues cap dels dos exercicis: ni 2019 ni 2020.
 • Que els costos fixes provinguin de contractes subscrits amb anterioritat al 13 de març de 2021.
 • Mantenir l’activitat econòmica fins al juny del 2022.

Costos fixes:

 • S’entenen per costos fixes totes les quotes de lloguer, subministraments, pèrdues comptables, assegurances, etc.

Quantia de la subvenció:

 • A partir dels 3.000€.

Termini per a sol·licitar la subvenció:

 • Es podran tramitar les inscripcions prèvies fins el 19 de novembre a les 14:00h.

BENEFICIARIS: Persones físiques o jurídiques privades, incloent-hi comunitats de béns, cooperatives de treball associat i entitats sense ànim de lucre, així com associacions i fundacions.

La contractació es pot fer a través d’un contracte indefinit o temporal, amb durada mínima de 12 mesos. No incloent dins de l’ajut els contractes de relleu, interinitat, formació, aprenentatge o pràctiques.

REQUISITS:

 • Haver contractat persones desocupades de 30 anys o més, inscrites com a demandants d’ocupació a l’Oficina de Treball. Aquestes persones han de tenir capacitat per formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.
 • Contractar a persones en situació de desocupació de 45 anys o més.
 • Contractar a persones desocupades de 30 anys o més, si són dones o persones desocupades de llarga durada (un mínim de 12 mesos, continuats o no, durant els darrers 18 mesos).
 • Els nous treballadors no poden haver estat contractats per la mateixa persona o entitat sol·licitant en els 12 mesos anteriors al contracte pel qual es demana la subvenció.

IMPORT DE L’AJUT: S’estableix una quantia de una quantia de 1.473,71 euros mensual i diari de 48,45 euros.

El període subvencionable es determina en funció de la data de subscripció del contracte i ha de ser com a màxim de 12 mesos. No es subvencionarà el període de contracte que vagi més enllà de 31 de desembre de 2022.

CONVOCATÒRIA: fins al 31 de març de 2022. Atorgat per ordre de presentació

BENEFICIARIS: Persones físiques o jurídiques privades, incloent-hi comunitats de béns amb establiment operatiu a Catalunya, així com cooperatives de treball associat.

Es pot subscriure qualsevol modalitat de contractació laboral vigent, havent de ser de nova incorporació, amb una durada mínima d’un any en jornada completa, s’ha d’haver subscrit abans del 28 de febrer de 2022 (inclòs).

Si el contracte es indefinit o té una duració superior a 12 mesos, es subvencionarà la part els 12 primers mesos.

REQUISITS: haver contractat a joves, més grans de 16 anys i menors de 30, incloses les persones amb discapacitat, que el dia abans de ser contractats complissin les següents condicions:

 1. Estar inscrites a l’Oficina de Treball corresponent del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a persones demandants d’ocupació no ocupades (DONO) i amb capacitat per formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.
 2. Complir els requisits que exigeixi la modalitat del contracte de treball que se subscrigui d’entre els tipus de contracte vigents, excepte el contracte en pràctiques i el contracte de formació i aprenentatge.

IMPORT DE L’AJUT: Es fixa una quantia de 1.473,71 euros mensual (prenent com a referència el Salari Mínim de 2021) per jornada completa amb un màxim de 12 mesos.

Si el contracte finalment no arriba als 12 mesos, es farà una revocació proporcional.

CONVOCATÒRIA: fins al 31 de març de 2022. Atorgat per ordre de presentació

 

BENEFICIARIS: Persones físiques o jurídiques privades, incloent-hi comunitats de béns i cooperatives de treball associat, que formalitzin un contracte de treball en pràctiques de nova incorporació.

REQUISITS: haver contractat a joves, més grans de 16 anys i menors de 30, que el dia abans de ser contractats complissin les següents condicions:

 1. Estar inscrites a l’Oficina de Treball corresponent del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a persones demandants d’ocupació no ocupades (DONO) i amb capacitat per formalitzar un contracte de treball en pràctiques en el moment de la seva signatura.
 2. Acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional, així com complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

La contractació ha de tenir una durada mínima d’un any en jornada a temps complet i s’ha d’haver subscrit abans del 28 de febrer de 2022 (inclòs).

IMPORT DE L’AJUT: Es fixa una quantia de 1.473,71 euros mensual per jornada completa amb un màxim de 12 mesos.

Si el contracte finalment no arriba als 12 mesos, es farà una revocació proporcional.

CONVOCATÒRIA: fins al 31 de març de 2022. Atorgat per ordre de presentació

Beneficiaris: persones físiques o jurídiques que tingui l’activitat empresarial a Vilanova i la Geltrú, en els sectors de l’hoteleria, càmpings i locals d’oci nocturn afectades per la crisis del Covid 19.

Quantia:

 • El 50% de la quota pagada per l’Impost sobre Béns Immobles de l’exercici 2021 als establiments hotelers i als càmpings donats d’alta a Vilanova i la Geltrú i amb activitat al llarg de tot l’exercici 2021.
 • El 100% de les quotes pagades de la taxa d’escombraries d’activitats dels exercicis 2020 i 2021 als establiments amb llicència d’oci nocturn donats d’alta a Vilanova i la Geltrú i amb activitat al llarg de tots els exercicis 2020 i 2021.

Convocatòria: properament

Tres línies diferenciades d’ajuts:

 1. LÍNIA COVID:Ajuts extraordinaris a activitats de menys de 400m2 i amb menys de 10 treballadors/res de Sant Pere de Ribes. Aquesta línia es destina a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la COVID-19, en concret, per a activitats econòmiques que acreditin una reducció de la seva facturació d’un 75% o més, comparant el volum de facturació del 15 de novembre del 2020 al 15 de març de 2021 amb el mateix període de l’any natural anterior.
 2. LÍNIA EMPRÈN:Ajuts a activitats de nova creació amb menys de 400m2 i amb menys de 10 treballadors/res de Sant Pere de Ribes, amb inici d’activitat entre l’1 de juny de 2019 i el 31 de maig de 2021.
 3. LÍNIA EMPRESA:Ajuts per a la millora i innovació per a activitats donades d’alta abans de l’1 de juny de 2019, amb menys de 400m2 i amb menys de 10 treballadors/res de Sant Pere de Ribes.

*Les tres línies d’ajuts són excloents. Una mateixa activitat econòmica només pot demanar una línia d’ajut.

QUANTIA:

 1. LÍNIA COVID: es subvencionarà el 50% de les despeses elegibles destinades a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la COVID-19 amb un màxim de 500€ per beneficiari/ària.
 2. LÍNIA EMPRÈN: es subvencionarà el 50% de les despeses elegibles derivades de la creació de l’empresa amb un màxim de 1.000€ per beneficiari/a.
 3. LÍNIA EMPRESA: es subvencionarà el 50% de les despeses elegibles derivades de la millora i la innovació en l’empresa amb un màxim de 1.000€ per beneficiari/a.

CONVOCATÒRIA: oberta fins el 17 de setembre o fins a esgotar pressupost.

Dues línies diferenciades d’ajuts:

Línia 1: Empreses creades des del 16 d’octubre de 2020 i el 30 d’abril 2021.

Línia 2: Empreses creades des de l’1 de maig i el 30 de setembre de 2021.

Les ajudes aniran destinades únicament a cobrir les despeses inicials necessàries per a la posada en marxa del negoci i en el cas d’empreses que ja han iniciat l’activitat podran tenir caràcter retroactiu.

DESPESES SUBVENCIONABLES:

Únicament aquelles estrictament necessàries per a la posada en marxa del negoci com ara:

 • Despeses de constitució, reformes del local, inversió inicial en tecnologia, desenvolupament de la web corporativa, desenvolupament d’aplicacions de venda on line, fiança, assegurances, registre de marques i patents, etc.

QUANTIA: Màxim 4.000€ (es subvenciona el 80% de la factura presentada)

REQUISITS:

 • Desenvolupar l’activitat i domicili fiscal a Sitges.
 • Estar en possessió de tots els permisos exigibles relatius al desenvolupament de l’activitat.
 • Presentar un pla de negoci, amb el pla econòmic-financer detallat, i motivar la necessitat de l’ajut demanat.
 • Les persones beneficiàries hauran de seguir donades d’alta al RETA en el moment de la justificació de l’ajut.

CONVOCATÒRIA: pròximament

Actualitzat el 25/01/2021.

CONSULTA LES RESTRICCIONS COVID-19 VIGENTS A CATALUNYA