Ajudes Covid-19 vigents a Catalunya

Ajuda per establiments d’oci nocturn:

 • 1a partida: TANCADA el 30 de desembre de 2020
 • 2a partida: TANCADA l’1 d’abril de 2021
 • 3a partida: TANCADA el 31 de maig de 2021
 • 4ª partida: destinada als professionals autònoms i pimes titulars d’un establiment d’oci nocturn afectats per les mesures de tancament decretades per la Resolució SLT/2147/2021

S’entenen com a establiments dedicats a l’oci nocturn, els locals i els establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals, karaokes, discoteques de Joventut.

   • 8.000 euros per a establiments de menys de 10 treballadors.
   • 30.000 euros per a establiments de 10 o més treballadors i aforament de menys de 1.300 persones.
   • 50.000 euros per a establiments de 10 o més treballadors i aforament de 1.300 persones o més

CONVOCATÒRIA: TANCADA

QUANTIA: pagament únic d’entre 600€ i 700€

BENEFICIARIS:

 1. Les persones físiques treballadores per compte aliè, incloses les persones treballadores amb contracte fix discontinu.
 2. Les persones sòcies treballadores de cooperatives i societats laborals i les persones sòcies de treball de cooperatives.

REQUISITS:

 1. Tenir domicili en un municipi de Catalunya
 2. Trobar-se incloses en un expedient de regulació temporal d’ocupació actiu (ERTO), amb suspensió total o parcial del contracte, almenys un dia en el període comprés entre l’1 i el 31 de maig de 2021.
 3. Ser titular de la prestació contributiva per desocupació del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) derivat d’un ERTO

CONVOCATÒRIA: TANCADA

BENEFICIARIS:

 • Empresaris o professionals i les empreses que tinguin alguna activitat econòmica en qualsevol sector (excepte els financers)
 • S’hi podrà accedir ai:
  • El volum d’operacions anual (facturació) de 2020 ha d’haver experimentat un descens de més d’un 30% respecte 2019.
  • Hi ha un volum de deutes pendents subvencionables igual o supeorior a 4.000€

REQUISITS:

 • Mantenir l’activitat dins al 30 de juny de 2022
 • No repartir dividends durant el 2021 i 2022
 • No aprovar increments en les retribucions de l’alta direcció

INSCRIPCIÓ PRÈVIA A LES AJUDES:

 • Tancada

IMPORT DE LA SUBVENCIÓ:

 • Pendent de les diferents convocatòries en les properes setmanes

Subvencions: Comerç, serveis i moda

S’han aprovat diversos programes amb la finalitat de potenciar i dinamitzar el comerç, els serveis i la moda catalana. Convoncant-se properament en seu període de sol·licitud. Entre ells destaquen els següents:

Programa 1: DE SUPORT EN EL PROCÉS DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE LES EMPRESES

OBJECTIU: Potenciar el coneixement i la incorporació de noves tecnologies digitals per augmentar la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses de comerç i dels serveis, i les parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

PERSONES BENEFICIÀRIES: Els professionals autònoms que estiguin donats d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), empreses de comerç, de serveis i parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

QUANTIA: Un màxim de 5.000 euros (cobrint fins al 70% de les despeses subvencionables)

Programa 2: DE SUPORT PER A LA OBERTURA DE COMERÇOS I DE SUPOR A LA REFORMA I MILLORA D’ESTABLIMENTS

OBJECTIU: Garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l’atractiu i evitant el trencament del continu comercial mitjançant la reforma d’establiments amb un grau d’antiguitat o parades de mercats municipals. I donar resposta als efectes causats per la declaració de l’estat d’alarma decretat arrel de l’emergència sanitària del COVID-19.

PERSONES BENEFICIÀRIES: Els professionals autònoms que estiguin donats d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

QUANTIA: Un màxim de 5.000 euros (fins al 50% de les despeses subvencionables)

Programa 3: PER A LA REACTIVACIÓ I TRANSFORMACIÓ DE LA MODA CATALANA

OBJECTIU: Reactivar el sector de la moda donant suport a la fabricació i comercialització dels productes de moda catalans així com, augmentar el seu grau d’adaptació al mercat tant pel que fa a la transformació digital, la sostenibilitat, la tecnologia aplicada a la indústria de la moda i la internacionalització de les marques i dissenyadors catalans, així com, donar resposta als efectes causats per la declaració de l’estat d’alarma decretat el 14 de març pel Reial Decret 463/2020.

PERSONES BENEFICIÀRIES: Els professionals autònoms que estiguin donats d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), i empreses de disseny de moda i empreses tèxtils que es dediquin en exclusiva a la fabricació de productes per al sector de la moda i que hagin endegat o endeguin accions durant el 2021 per a créixer i abordar els reptes de futur immediat en el nou entorn de mercat, amb projectes que incloguin la transformació digital, la sostenibilitat o la internacionalització de la marca i/o que estiguin en fase de reactivació de la seva marca i/o projecte empresarial.

QUANTIA: Un màxim de 3.000 euros (fins al 100 % de les despeses subvencionables)

CONVOCATÒRIA: TANCADA

FINALITAT: reactivar i impulsar el sector artesanal i fomentar la competitivitat i la qualitat del sector.

El seu objectiu és potenciar el creixement i la competitivitat del sector de l’artesania, donant suport a la seva transformació digital i a la comercialització, així com reforçar l’estructura de les empreses artesanes, dotant-les d’eines per a la infraestructura, gestió i processos de producció.

BENEFICIARIS:

Els professionals autònoms que estiguin donats d’alta al RETA, o les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives), donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques.

REQUISITS:

 • Haver realitzat una inversió mínima de 1.000€
 • Els projectes a subvencionar relacionats amb la transformació digital i la contractació de serveis professionals de consultoria s’han de dur a terme a través d’empreses especialitzades i que puguin acreditar la seva experiència.
 • És indispensable que els projectes estiguin totalment operatius en data del 31 de desembre de 2021.

QUANTIA: Fins el 100% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 2.000 euros

ACCIONS I DESPESES SUBVENCIONABLES:

Qualsevol tipologia d’actuació que permeti millorar el creixement i la competitivitat de l’empresa artesana, així com aquells aspectes estructurals necessaris per consolidar i reforçar la seva activitat, per exemple:

 • Inversions en transformació digital per fomentar la creació de sistemes de venda on-line i la seva logística
 • Actuacions de comercialització, promoció i difusió (físiques i/o on-line), com fires, exposicions i concursos, etc.
 • Actuacions de consolidació de l’estructura, com adquisició o reparació de maquinària, equips de suport

CONVOCATÒRIA: TANCADA el 15 de juny del 2021

 1. En cas que el govern apliqui una restricció que obligui al tancament de TOTA l’activitat (no generant-se facturació en aquest període)
 2. Caldrà estar donat d’alta en el RETA abans de l’1 de juny de 2021
 3. Caldrà estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social (o posar-se al dia en un període de 30 dies)
 4. Es percebrà el 70% de la base mínima de cotització, des de l’adopció de la mesura i fins a l’últim dia del mes en què s’aixequin les mesures restrictives que obligaven al tancament de tota l’activitat.
  Serà del 40% en cas de percebre la prestació dues persones que tinguin convivència.
 5. No es pagaran els rebuts d’autònoms des de l’adopció de la mesura de restricció, i fins a l’últim dia del mes següent a l’aixecament de la mesura (com a màxim fins al 30 de setembre)
 6. És incompatible amb el treball per compte d’altri, excepte que aquest sigui inferior a 1,25 vegades el salari mínim interprofessional
 7. En el cas de societats, és incompatible amb mantenir la nòmina de l’administrador de la societat durant el tancament
 8. El termini per a sol·licitar-la és de 21 dies naturals des de l’entrada en vigor de la resolució del tancament d’activitat

Accedir a la publicació del BOE.

  1. Caldrà estar donat d’alta en el RETA en el moment de la sol·licitud i estar cotitzant per cessament d’activitat
  2. Caldrà estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social
  3. Caldrà fer una previsió de la facturació del segon i tercer trimestre de 2021 (d’abril a setembre) i es tindrà dret si:
   1. La facturació d’abril-setembre 2021 no supera el 50% de la facturació del segon i tercer trimestre de 2019 (abril a setembre 2019)
   2. No obtenir un benefici superior a 7.980€ durant el període abril a setembre 2021
  4. Es percebrà el 70% de la base de cotització, que en cas de ser la mínima:
   1. Per als autònoms persona física: 661€ mensuals
   2. Per als autònoms societaris: 850€ mensuals
  5. Tot i que es pagaran els rebuts d’autònoms, la Seguretat Social retornarà els pagaments de la part de les contingències comuns
  6. El termini per a sol·licitar-la és fins al 21 de juny si es vol tenir dret des de l’1 de juny, o bé es podrà sol·licitar en qualsevol moment i es començarà a percebre a partir d’aquesta data
  7. És compatible amb el treball per compte d’altri, en uns determinats supòsits, i suposarà la percepció del 50% de la base mínima en comptes del 70%.

Accedir a la publicació del BOE.

  1. Caldrà estar donat d’alta en el RETA abans de l’1 d’abril de 2020
  2. Caldrà estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social (o posar-se al dia en un període de 30 dies)
  3. Caldrà fer una previsió de la facturació del primer semestre de 2021 (de gener a juny) i es tindrà dret si:
   1. La facturació d’abril fins a setembre 2021 és inferior a la facturació del primer trimestre de 2020 (de gener a març).
   2. No obtenir un benefici superior a 6.650€ durant el segon i tercer trimestre de 2021 (abril – setembre).
  4. Es percebrà el 50% de la base mínima de cotització:
   1. Per als autònoms persona física: 472€ mensuals
   2. Per als autònoms societaris: 607€ mensuals
  5. Tot i que es pagaran els rebuts d’autònoms, la Seguretat Social retornarà els pagaments de la part de les contingències comuns
  6. En cas que no s’estigués cotitzant per cessament d’activitat, els que obtinguin aquesta mesura quedaran obligats a cotitzar per aquest concepte a partir del mes que finalitzi la percepció de la prestació
  7. El termini per a sol·licitar-la és fins al 21 de juny si es vol tenir dret des de l’1 de juny, o bé es podrà sol·licitar en qualsevol moment i es començarà a percebre a partir del dia 1 del mes següent
  8. És incompatible amb el treball per compte d’altri, amb la realització d’una altra activitat per compte propi i amb la percepció de rendiments d’alguna societat.

Accedir a la publicació del BOE.

Tres línies diferenciades d’ajuts:

 1. LÍNIA COVID:Ajuts extraordinaris a activitats de menys de 400m2 i amb menys de 10 treballadors/res de Sant Pere de Ribes. Aquesta línia es destina a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la COVID-19, en concret, per a activitats econòmiques que acreditin una reducció de la seva facturació d’un 75% o més, comparant el volum de facturació del 15 de novembre del 2020 al 15 de març de 2021 amb el mateix període de l’any natural anterior.
 2. LÍNIA EMPRÈN:Ajuts a activitats de nova creació amb menys de 400m2 i amb menys de 10 treballadors/res de Sant Pere de Ribes, amb inici d’activitat entre l’1 de juny de 2019 i el 31 de maig de 2021.
 3. LÍNIA EMPRESA:Ajuts per a la millora i innovació per a activitats donades d’alta abans de l’1 de juny de 2019, amb menys de 400m2 i amb menys de 10 treballadors/res de Sant Pere de Ribes.

*Les tres línies d’ajuts són excloents. Una mateixa activitat econòmica només pot demanar una línia d’ajut.

QUANTIA:

 1. LÍNIA COVID: es subvencionarà el 50% de les despeses elegibles destinades a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la COVID-19 amb un màxim de 500€ per beneficiari/ària.
 2. LÍNIA EMPRÈN: es subvencionarà el 50% de les despeses elegibles derivades de la creació de l’empresa amb un màxim de 1.000€ per beneficiari/a.
 3. LÍNIA EMPRESA: es subvencionarà el 50% de les despeses elegibles derivades de la millora i la innovació en l’empresa amb un màxim de 1.000€ per beneficiari/a.

CONVOCATÒRIA: oberta fins el 17 de setembre o fins a esgotar pressupost.

Dues línies diferenciades d’ajuts:

Línia 1: Empreses creades des del 16 d’octubre de 2020 i el 30 d’abril 2021.

Línia 2: Empreses creades des de l’1 de maig i el 30 de setembre de 2021.

Les ajudes aniran destinades únicament a cobrir les despeses inicials necessàries per a la posada en marxa del negoci i en el cas d’empreses que ja han iniciat l’activitat podran tenir caràcter retroactiu.

DESPESES SUBVENCIONABLES:

Únicament aquelles estrictament necessàries per a la posada en marxa del negoci com ara:

 • Despeses de constitució, reformes del local, inversió inicial en tecnologia, desenvolupament de la web corporativa, desenvolupament d’aplicacions de venda on line, fiança, assegurances, registre de marques i patents, etc.

QUANTIA: Màxim 4.000€ (es subvenciona el 80% de la factura presentada)

REQUISITS:

 • Desenvolupar l’activitat i domicili fiscal a Sitges.
 • Estar en possessió de tots els permisos exigibles relatius al desenvolupament de l’activitat.
 • Presentar un pla de negoci, amb el pla econòmic-financer detallat, i motivar la necessitat de l’ajut demanat.
 • Les persones beneficiàries hauran de seguir donades d’alta al RETA en el moment de la justificació de l’ajut.

CONVOCATÒRIA: pròximament

DESPESES SUBVENCIONABLES: les derivades de la contractació de personal.

Podran acollir-se als ajuts econòmics extraordinaris les empreses que es troben dins dels següents supòsits:

 1. LÍNIA COVID 2020: Empreses que hagin signat i finalitzat contractes amb un mínim de 3 mesos del 15 de setembre de 2020 al 30 d’abril de 2021.

QUANTIA: Màxim de 2.100€ (300€/mes)

REQUISITS ESPECÍFICS:

 • Contractes de treball amb una durada mínima de 3 mesos i signat i finalitzats del 15/09/2020 al 30/04/2021.
 1. LÍNIA COVID 2021: Empreses que hagin celebrat contractes amb un mínim de 3 mesos a partir del 15 de setembre de 2020 fins al 14 de setembre de 2021.

També les Entitats sense ànim de lucre, socials, culturals, assistencials o esportives, legalment constituïdes, del municipi de Sitges i registrades en els registres corresponents.

QUANTIA: Màxim 3.600€ (300€/mes).

REQUISITS ESPECÍFICS:

 • Contractes de treball amb una durada mínima de 3 mesos i celebrats del 15/09/2020 al 14/09/2021.

REQUISITS GENERALS:

 • Desenvolupar l’activitat i domicili fiscal a Sitges.
 • Estar en possessió de tots els permisos exigibles relatius al desenvolupament de l’activitat.
 • Jornada de treball haurà de ser com a mínim del 50% per empreses declarades essencials i del 35% per la resta d’empreses no essencials
 • En el cas d’haver-se produït un ERTO dels treballadors/es durant el període de contracte o que l’empresa hagi pogut patir una aturada parcial de l’activitat per normativa COVID, es calcularà l’ajut a percebre per part de l’empresa segons els dies treballats i jornada de treball durant el període de contractació.

CONVOCATÒRIA: 

 • Tancada per a la Línia Covid 2020.
 • Del 15 de juliol al 14 de setembre de 2021 per les empreses que presentin contractes a la Línia Covid 2021.

DESTINATARIS: Persones treballadores autònomes (o per compte propi) integrades en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) amb una antiguitat superior a 12 mesos.

QUANTIA: Màxim 1.500€, s’assignarà 30,00 € d’ajut econòmic per cada mes complet de cotització en el RETA, a comptar des de l’alta inicial i fins la data d’inici de la convocatòria.

REQUISITS:

 • Estar donat d’alta en el RETA en el moment de la presentació de la sol·licitud de l’ajut, i des de fa més de 12 mesos consecutius.
 • Haver-se vist obligat a deixar d’exercir l’activitat durant el període d’estat d’alarma o per les mesures adoptades per les administracions per fer front a la pandèmia, i haver reprès l’activitat un cop les mesures hagin cessat.
 • Que desenvolupi una activitat econòmica al municipi de Sitges i estigui en possessió dels permisos exigibles relatius a l’activitat.
 • Domicili fiscal en el terme municipal de Sitges
 • Exercir una activitat econòmica declarada com a servei No essencial pel Decret Llei 27/2020, de 13 de juliol de 2020 de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, i d’adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la Covid-19.

CONVOCATÒRIA: TANCADA

REQUISITS:

 • Persones físiques o jurídiques que siguin titulars d’empreses i/o establiments comercials que desenvolupen la seva activitat econòmica en el terme municipal de Sitges.
 • El domicili fiscal de l’activitat econòmica haurà d’estar situat en el terme municipal de Sitges amb una antiguitat superior a 3 mesos.
 • Desenvolupar l’activitat econòmica abans de la declaració de l’estat d’alarma i no haver cessat definitivament en el moment de presentar la sol·licitud, aquest requisit s’haurà de complir també en el moment de l’atorgament i la justificació de l’ajut.

BENEFICIARIS:

 1. A) Línia de reforç a les activitats econòmiques amb suspensió o limitació d’obertura al públic.

QUANTIA:

 • Discoteques aportació: 6.000€
 • Bars musicals, sales de ball, sales de festes i assimilables: 2.500€
 • Restauració, cafeteries, bars, cafè-bars, restaurants, bar-restaurant, tavernes, cellers, xocolateries, salons de te, croissanteries i assimilables: 1.000€
 • Activitats extraescolars: acadèmies de ball, música no reglades i assimilables: 1.000€
 • La resta d’activitats econòmiques: 500€
 1. B) Línia de col·laboració per finançar les despeses de lloguer o hipoteca.

Únicament es prendran en consideració per a l’atorgament de l’ajut les despeses derivades del lloguer o hipoteca de l’immoble on es desenvolupi l’activitat empresarial o comercial, durant el període d’octubre de 2020 a març de 2021:

LLOGUER O HIPOTECAPERCENTATGE
Import superior a 30€/metre240%
Import entre 15-30€/metre235%
Import menor a 15€/metre230%

Els percentatges consignats s’aplicaran sobre l’import mensual del rebut de la despesa a finançar.

QUANTIA: import entre 500 i 3.000€.

CONVOCATÒRIA: del 28 de juny al 23 de juliol de 2021

Actualitzat el 09/08/2021.

CONSULTA LES RESTRICCIONS COVID-19 VIGENTS A CATALUNYA